กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติคุณบัตร วัดป่ามหาชัย
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗