พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เป็นคณะเข้าร่วมประชุม
ประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ ๒๕๕๑-๒๕๕๙)
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น