พระครูภาวนสุตาภรณ์ ผ่านการอบรมพระวิทยากร
กองทัพธรรมกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๔๗
ณ วัดป่าหนองโมงบูรพาราม ต.รอบเมือง จ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด