ใบประกาศนักธรรมชั้นเอก


ใบประกาศนักธรรมชั้นเอก
พระประเทือง พุทธรักขิโต อายุ ๒๔ พรรษา ๓

วัดธาตุมหาชัย สำนักเรียนคณะจังหวัด นครพนม
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พุทธศักราช ๒๕๓๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘