ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม

๔ . จังหวัดนครพนม ( ๐๔๒ )
( ๑๒ อำเภอ ๑๐๓ ตำบล )

จจ . ๔๘๑๑๐ พระเทพวรมุนี ( สำลี ป . ธ . ๕ ) จล . วัดพระธาตุพนม ( อ . ธาตุพนม ) โทร.๐๔๒๕๔๑๐๕๐ , ๐๘๖๒๓๐๕๕๓๐
เลข . พระมหาพนมพร ปุตฺตวโร ป . ธ . ๙ วัดพระธาตุพนม โทร.๐๘๖๔๕๙๘๗๙๗
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โทร. ๐๘ ๖๒๓๐ ๕๕๓๐ , ๐๘ ๖๔๕๙ ๘๗๙๗ www.songnkp.com : songnkp@hotmail.com
รจจ . ๔๘๑๗๐ พระราชรัตนากร ( ธวัช ป . ธ . ๔ ) วัดธาตุเรณู ( อ . เรณูนคร ) โทร.๐๔๒๕๗๙๑๓๒ , ๐๘๑๒๖๑๐๙๓๐
เลข . พระวีระพงษ์ อุปสโม วัดธาตุเรณู โทร.๐๘๗๒๒๐๓๕๖๗
รจจ . ๔๘๐๐๐ พระบวรปริยัติกิจ ( เพชร ป . ธ . ๖ ) วัดสว่างสุวรรณาราม ( เมือง ) โทร.๐๔๒๕๑๑๙๒๐ , ๐๘๑๒๖๒๓๖๔๙
เลข . พระมหาสิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป . ธ . ๖ วัดมหาธาตุ โทร.๐๘๑๐๕๙๒๔๒๐

๑ . จอ . เมือง ๔๘๐๐๐ พระครูกิตติพนมคุณ วัดกลาง โทร.๐๔๒๕๑๒๙๐๒
เลข . พระครูปริยัติโพธิคุณ ( ณรงค์ ป.ธ.๔ ) วัดน้อยโพธิ์คำ โทร.๐๘๖๒๓๖๓๑๗๔
รจอ . พระครูวิชิตพัฒนคุณ วัดกกต้อง โทร.๐๔๒๕๑๒๗๖๓
เลข . พระครูสารธรรมวิจิตร(สราวุธ) วัดกกต้อง โทร.๐๔๒๕๑๒๗๖๓ , ๐๘๑๒๖๓๖๕๓๓
รจอ . พระครูศรีปริยัติการ ( อรุณ ป . ธ . ๖ ) วัดโอกาส โทร.๐๔๒๕๑๑๓๑๑ , ๐๘๑๘๗๓๒๙๐๙
เลข . พระครูปทุมสิทธิวัฒน์ วัดศรีบัวบาน โทร.๐๘๖๒๓๒๐๗๑๒
จต . ในเมืองเขต๑ พระครูโพธิกิจวิมล ( ประคอง ) วัดโพธิ์ศรี โทร.๐๔๒๕๒๒๑๖๙ , ๐๘๑๓๖๙๓๒๖๐
จต . ในเมืองเขต๒ พระครูกิตติสุตานุยุต วัดมหาธาตุ โทร.๐๘๖๕๗๙๗๘๕๑
จต . โพธิ์ตาก พระครูพิพิธโพธิธรรม ( บุญสนอง ) วัดสระพังทอง โทร.๐๘๑๓๘๐๗๔๗๖
จต . วังตามัว พระครูสุจิตพัฒนคุณ วัดวังตามัว โทร.๐๘๑๐๔๙๒๑๒๐
จต . อาจสามารถ เจ้าอธิการอุดร ธมฺมธีโร วัดโพธิ์ชัย โทร.๐๘๕๐๑๐๐๖๕๔
จต . หนองญาติ พระครูอมรสิทธิธรรม ( หล้า ) วัดรังษีญาติการาม โทร.๐๘๑๑๘๓๗๙๔๗
จต . นาราชควาย พระครูบรรพตปัญญาภรณ์ วัดเวินพระบาทภูกระแต โทร.๐๘๑๙๗๕๒๖๙๐
จต . นาทราย พระครูโสภณรัตนากร วัดโพนแก้ว โทร. ๐ ๔๒๕๘ ๗๐๙๗
จต . บ้านผึ้ง พระครูปัญญาพนมกิจ ( คำไพ ) วัดเทพพนม โทร.๐๘๖๑๔๔๒๕๙๘
จต . กุรุคุ พระครูมงคลปัญญาธร วัดศรีมงคล โทร.๐๘๑๒๖๒๗๕๐๒
จต . ท่าค้อ พระครูสุทธิธรรมรัตน์ วัดโนนสะอาด โทร.๐๘๑๕๔๔๘๙๕๕
จต . ขามเฒ่า พระครูสถิตพุทธยานุรักษ์ วัดพุทธยาภิบาล โทร.๐๘๗๒๑๔๒๗๘๘
จต . คำเตยเขต๑ เจ้าอธิการจำนงค์ ภุมฺมโร วัดสามัคคีธรรม โทร.๐๘๙๗๑๕๖๐๑๘
จต . คำเตยเขต๒ พระครูถิรสีลาภรณ์ วัดศรีคุณเมือง โทร.๐๘๗๙๔๔๒๘๙๗
จต . ดงขวาง พระครูโกศลพัฒนพิธาน วัดวาปีปุณฑริการาม โทร.๐๘๖๒๓๙๓๗๓๐
จต . บ้านกลาง พระครูถิรธรรมาภิรัต ( อดิเทพ ) วัดอดิศัยวนาราม โทร.๐๔๒๐๕๒๑๙๒,๐๘๑๐๕๒๐๐๓๖

๒ . จอ . ธาตุพนม ๔๘๑๑๐ พระครูสุวิมลธรรมสถิต วัดหัวบึงทุ่ง โทร.๐๔๒๕๔๑๗๐๐ , ๐๘๑๐๕๕๘๖๙๒
เลข . -
รจอ . พระครูโสภณเจติยาทร วัดพระธาตุพนม โทร.๐๔๒๕๔๑๓๘๗,๐๘๕๗๔๔๗๘๘๖
เลข . พระอธิการรัฐชัย ชุตินฺธโร วัดโสภณธรรมาราม โทร.๐๘๐๗๕๕๔๑๐๘
รจอ . พระมหาพนมพร ปุตฺตวโร ป . ธ . ๙ วัดพระธาตุพนม โทร.๐๘๖๔๕๙๘๗๙๗
เลข . พระอดิศร กิตฺติเมธี วัดพระธาตุพนม โทร.๐๘๘๕๓๕๙๗๙๙
จต . ธาตุพนม พระครูสังฆรักษ์สง่า โชติวณฺโณ วัดพระธาตุพนม โทร.๐๘๕๗๖๑๐๔๔๘
จต . ฝั่งแดง พระครูปัญญาวัฒนคุณ วัดพุทธสีมา โทร.๐๘๗๒๒๓๗๔๐๒
จต . น้ำก่ำเขต๑ พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ ป . ธ . ๗ วัดโพธิ์ศรี โทร.๐๘๖๒๒๑๔๐๕๘
จต . น้ำก่ำเขต๒ เจ้าอธิการทอง ปนยโสธโร วัดดอนข้าวหลาม โทร.๐๘๘๕๑๖๑๗๔๐
จต . พระกลางทุ่ง พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส วัดพระธาตุพนม โทร.๐๘๑๐๐๕๐๘๗๗
จต . แสนพัน พระครูโสภณภาวนานุสิฐ ( มวลมิตร ) วัดมรุกขนคร โทร.๐๘๗๘๕๔๑๔๗๕
จต . ดอนนางหงส์ พระครูสุตวรวัฒน์ วัดหนองสะโน โทร.๐๘๕๔๕๕๑๕๕๕
จต . นาถ่อน พระครุอมรธรรมานุยุต วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม โทร.๐๔๒๐๕๓๑๓๔
จต . โพนแพง พระครูกิตติสารพิพัฒน์ วัดโพนแพง โทร.๐๘๑๐๕๖๒๕๔๗

๓ . จอ . ท่าอุเทน ๔๘๑๓๐ พระมหาสมัย สิทฺธิชโย ป . ธ . ๗ วัดไตรภูมิ โทร.๐๘๑๗๓๙๓๙๐๗
เลข . พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ป . ธ . ๖ วัดไตรภูมิ โทร.๐๘๗๙๘๑๑๕๔๖
รจอ . พระครูธรรมสารวิลาส ( มอญ ) วัดศรีชมชื่น โทร.๐๘๔๗๙๓๐๖๖๙
เลข . พระภัทรพงษ์ ปุญญโสภณ วัดศรีชมชื่น โทร.๐๘๑๐๕๕๒๓๑๙
รจอ . พระครูสิริปุญญโสภณ ( บุญธง ป . ธ . ๔ ) วัดกุญชร โทร.๐๘๗๒๑๖๒๕๔๖
เลข . พระพิชิต ทิวากโร วัดไตรภูมิ โทร.๐๘๗๘๓๗๖๕๕๒
จต . ท่าอุเทน พระปลัดเชิดพงษ์ ธมฺมทีโป วัดโพธิ์ไชย โทร.๐๘๕๐๐๖๘๔๓๕
จต . ท่าจำปาเขต๑ เจ้าอธิการไพรวัลย์ โสมปญฺโญ วัดท่าดอกแก้วเหนือ โทร.๐๘๙๐๔๕๕๓๔๗
จต . ท่าจำปาเขต๒ เจ้าอธิการธีระพงษ์ ปิยธโร วัดจอมแจ้ง โทร.๐๘๖๒๒๗๖๖๕๐
จต . ไชยบุรีเขต๑ เจ้าอธิการเพียรพุทฺธสีโล วัดศรีบุญเรือง โทร.๐๘๕๔๕๘๖๒๔๖
จต . ไชยบุรีเขต๒ เจ้าอธิการสุทธิรักษ์สุทฺธิ ญ าโณ วัดไตรภูมิ โทร.๐๘๙๐๗๔๐๗๐๒
จต . พนอม พระครูพินิจพุทธิคุณ วัดท่าดอกแก้วใต้ โทร.๐๘๐๑๗๖๔๘๒๓
จต . พะทาย พระครูโอภาสวุฒิกิจ ( ถวิล ) วัดพะทาย โทร.๐๘๐๘๑๕๗๒๐๕
จต . หนองเทา เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต วัดพุทธนิมิตโทร๐๘๑๙๗๔๒๑๓๔
จต . เวินพระบาท พระครูประจักษ์ชัยธรรม ( วรากร ) รก . วัดโพธิ์ชัยโทร.๐๘๖๒๓๔๘๘๒๘
จต . โนนตาลเขต๑ เจ้าอธิการพลศิริ ขนฺติโก วัดกองมณี โทร.๐๘๙๖๒๐๑๒๔๑
จต . โนนตาลเขต๒ พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ ( พูนทรัพย์ ) วัดคามวาสี โทร.๐๘๗๘๕๓๓๔๙๘
จต . รามราชเขต๑ เจ้าอธิการระสุรวํโส วัดอรัญญศรีชมชื่น โทร.๐๘๗๒๒๘๔๕๒๑
จต . รามราชเขต๒ พระครูประจักษ์ชัยธรรม วัดศรีจำปาโทร.๐๘๗๘๖๐๔๐๔๒

๔ . จอ . นาแก ๔๘๑๓๐ พระครูบวรโพธิวัฒน์ วัดธาตุศรีคุณ โทร.๐๘๖๒๓๕๑๙๙๙
เลข . พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ ( สราวุฒิ ) วัดธาตุศรีคุณ โทร.๐๘๖๗๖๐๓๒๕๘
รจอ . พระครูกิตติพัฒนสุนทร วัดศรีจำปา โทร.๐๘๗๘๖๐๔๐๔๒
เลข . -
รจอ . -
เลข . -
จต . นาแก - บ้านแก้ง พระครูสุธรรมวรพินิจ วัดศรีชมพูดาลัย โทร.๐๘๐๔๒๑๑๖๙๔
จต . หนองบ่อ พระครูโอภาสสารคุณ วัดศรีจอมแจ้ง โทร.๐๘๗๒๒๔๕๘๐๗
จต . คำพี้ พระครูโกศลสุวรรณกิจ ( จันทร์ไตร ) วัดจอมแจ้ง โทร.๐๘๔๔๐๒๓๔๙๑
จต . พิมาน พระครูสุวรรณนพคุณ วัดเหนือบัวรพา โทร.๐๔๒๐๖๐๐๗๑,๐๘๕๗๕๗๕๐๘๑
จต . พุ่มแก พระครูคัมภีร์มงคลกิจ วัดทุ่งศรีมงคล โทร.๐๘๑๐๖๐๒๑๒๖
จต . สีชมพู พระครูสุวิมลพัฒนคุณ วัดเทพไพรวัลย์ โทร.๐๘๖๒๓๒๕๓๐๔
จต . พระซอง พระครูวรสารโสภิต ( ยนต์ ) วัดเหนือท่าจำปา โทร.๐๘๕๐๐๖๑๘๙๖
จต . นาคู่ พระครูวรพิพัฒนกิจ วัดพระซอง โทร.๐๔๒๕๘๓๑๕๗
จต . หนองสังข์ พระครูสิทธิธรรมาทร วัดสระพังทอง โทร.๐๘๕๐๐๒๔๓๐๓
จต . ก้านเหลือง พระครูสุวรรณวีรกิจ ( คำเผียน ) วัดจำปาทอง โทร.๐๘๐๘๔๑๔๐๖๕

๕ . จอ . วังยาง ๔๘๑๓๐ พระครูวิชิตวรเขต ( ทรงศักดิ์ ) วัดศรีสะอาดโทร.๐๘๔๓๙๑๓๙๐๙
เลข . พระมหาดำรงค์ว รเสโน ป . ธ . ๖ วัดวังใน โทร.๐๘๗๙๕๒๓๘๗๒
จต . นาเลียง พระครูโพธิธรรมวุฒิ ( ยาน ) วัดโพธิ์เจริญ โทร.๐๘๗๐๒๒๐๓๔๙
จต . วังยาง พระครูสุวีวรกิจจาทร วัดวังยาง โทร.๐๘๖๒๓๗๒๑๔๘
จต . ยอดชาด - หนองโพธิ์ พระปลัดอนันต์เขมานนฺโท วัดโพนสวรรค์ โทร.๐๘๔๓๙๑๔๑๖๙
จต . โคกสี เจ้าอธิการสมิน สมิตฺโต รก . วัดประชาสันติ โทร.๐๘๗๐๐๐๑๕๗๖

๖ . จอ . ศรีสงคราม ๔๘๑๕๐ พระครูสิริปัญญาวิชัย ( สมพรป . ธ . ๕ ) วัดศรีสงคราม โทร.๐๘๗๒๑๘๗๗๐๑
เลข . พระธวัฒ กตธมฺโม วัดศรีสงคราม โทร. ๐๘ ๘๕๔๙ ๙๔๕๖
รจอ . พระมหาวิทยา ญาณวโร ป . ธ . ๖ วัดศรีสมบูรณ์ โทร. ๐๘๖๘๕๙๓๒๘๗
เลข . พระทินกร สนฺตวาโจ วัดศรีสะอาด โทร.๐๘๑๗๒๙๗๒๐๒
จต . ศรีสงคราม พระครูโพธิคุณสถิต วัดโพธิ์ชัย โทร.๐๘๑๐๕๐๗๐๑๔
จต . นาคำ พระครูรัตนธรรมโมภาส ( จำศีล ) วัดยอดแก้ว โทร.๐๘๑๒๖๐๙๖๗๔
จต . หาดแพง พระครูสุมิตปุญญรังษี ( เทวา ) วัดศรีบุญเรือง โทร.๐๘๕๗๔๔๖๗๒๒
จต . บ้านข่า - สามผง พระครูกัลยาณปัญโญภาส ( นำพวง ) วัดกัลยาราม โทร.๐๘๓๓๕๔๘๔๗๔
จต . บ้านเอื้อง - โพนสว่างเขต๑ เจ้าอธิการขาว ธีรปญฺโญ วัดจอมแจ้ง โทร.๐๘๕๒๙๐๕๗๘๔
จต . บ้านเอื้อง - โพนสว่างเขต๒ พระครูอินทสรโสภณ วัดศรีบุญเรือง โทร.๐๘๗๒๒๔๑๙๕๐
จต . บ้านเอื้อง - โพนสว่างเขต๒ พระอธิการชีวา ฐานุตฺตโร รก. วัดทรายคำ โทร.๐๘๔๗๙๓๕๖๘๓
จต . บ้านเอื้อง - โพนสว่างเขต๓ เจ้าอธิการคำลณ จนฺทสาโร วัดดาราราม โทร.๐๘๗๒๓๕๐๗๙๙
จต . ท่าบ่อสงคราม พระใบฎีกาลือชัย ภทฺทมุนี วัดศรีสงคราม โทร.๐๘๔๔๒๐๗๓๑๘
จต . นาเดื่อ พระครูพุทธิคุณโสภิต ( อุดม ) วัดจำปา โทร.๐๘๐๑๗๗๐๖๘๙

๗ . จอ . บ้านแพง ๔๘๑๔๐ พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ( จินดา ป . ธ . ๔ ) วัดปทุมาราม โทร.๐๘๑๐๗๒๖๕๕๔
เลข . -
รจอ . พระครูโพธิวรการ วัดสว่างอารมณ์ โทร.๐๘๗๒๓๖๒๙๔๓
เลข . พระถวัลย์ อธิปญฺโญ วัดศรีบุญเรือง โทร.๐๘๓๓๓๕๕๒๖๙
จต . บ้านแพง เจ้าอธิการวิวัฒน์ จนฺทวณฺโณ วัดนายาง โทร.๐๘๗๙๕๔๓๕๕๗
จต . หนองแวง เจ้าอธิการคำเสาร์ เตชพโล วัดศรีมงคล โทร.๐๘๗๒๑๙๗๑๙๘
จต . นาเข เจ้าอธิการคำมุ่ง ครุวโร วัดธรรมประดิษฐ์ โทร.๐๘๗๒๒๙๖๔๗๐
จต . ไผ่ล้อม พระครูเวฬุวันสิทธาภรณ์ ( สัมฤทธิ์ ) วัดโพธิ์ไทร โทร.๐๘๑๐๕๑๙๘๔๙
จต . นางัว พระครูวินัยธรอุทัยรัตน์ ถาวโร วัดสร้างแก้ว โทร.๐๘๗๘๕๓๕๓๗๘
จต . โพนทอง เจ้าอธิการสว่าง ปญฺญาวฑฺฒโน วัดมโนธรรมทาน โทร.๐๘๗๙๔๖๘๙๘๑

๘ . จอ . ปลาปาก ๔๘๑๖๐ พระครูสุนันทธรรมสถิต ( สนุก ) วัดคณิศรธรรมิการาม โทร.๐๘๑๘๗๓๑๕๙๒
เลข . พระวงศ์ประจักร กตปุญโญ วัดคณิศรธรรมิการาม โทร.๐๘๑๐๕๗๔๔๘๓
รจอ . พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ ( สมัย ) วัดธาตุมหาชัย โทร.๐๘๑๙๖๕๖๘๖๗
เลข . พระครูสมุห์ปราโมทย์ จนฺทโชโต วัดธาตุมหาชัย โทร.๐๘๕๐๐๖๓๑๐๑
จต . ปลาปากเขต๑ พระครูสุศีลสังวร ( สังวาลย์ ) วัดคณิศรธรรมิการาม โทร.๐๘๒๑๒๑๑๒๔๓
จต . ปลาปากเขต๒ พระครูประภาตสารกิจ วัดอิสานนภาลัย โทร.๐๘๑๐๕๑๓๔๔๘
จต . หนองฮีเขต๑ เจ้าอธิการเศียร สุเมโธ วัดโชติการาม โทร.๐๘๗๑๑๘๐๕๖๙
จต . หนองฮีเขต๒ พระครูธำรงสังฆการ วัดธำรงเมธยาราม โทร.๐๘๗๘๖๖๒๔๙๒
จต . โคกสูง พระครูพิสิฐสีลาภรณ์ ( ชาติชาย ) วัดโพนสวรรค์ โทร.๐๘๑๐๖๑๒๓๒๘
จต . นามะเขือ พระครูปทุมกิจจาภรณ์ วัดนามะเขือ โทร.๐๘๗๒๒๒๕๘๘๔
จต . กุตาไก้ พระมหาสง่า จนฺทโซโต ป . ธ . ๖ วัดกุตาไก้เหนือ โทร.๐๘๔๓๙๑๑๙๕๓
จต . มหาชัย พระครูศรีธรรมากร ( อุทัย ป . ธ . ๖ ) วัดห้วยไหล่ โทร.๐๘๖๘๖๐๑๓๔๙
จต . โคกสว่าง พระครูอรุณสุตาภรณ์ วัดจอมแจ้ง โทร.๐๘๙๙๓๗๖๑๖๖
จต . หนองเทาใหญ่ พระครูโพธิรัตนวิมล ( เฉลียว ) วัดโพธิศรีสมภิบาล โทร.๐๘๙๕๗๕๓๗๕๙

๙ . จอ . เรณูนคร ๔๘๑๗๐ พระครูธรรมวงศ์วินิต วัดปัจฉิมาวาส โทร.๐๘๗๒๑๓๑๗๙๑
เลข . พระอภิชาติ อธิมุตฺโต วัดปัจฉิมาวาส โทร.๐๘๙๐๑๗๒๗๙๑
รจอ . พระมหาพงศ ธรปญฺโญ ป . ธ . ๖ วัดโนนสวัสดิการาม โทร.๐๘๑๐๔๗๕๓๕๒
เลข พระไพจิต จิตฺตปญฺโญ วัดโนนสวัสดิการาม โทร.๐๘๔๔๑๘๐๙๕๓
จต . เรณู พระครูสุจิตธรรมประคุณ ( ปานทอง ) วัดโนนสวรรค์ โทร.๐๘๐๗๕๘๗๑๔๓
จต . เรณูใต้ พระใบฎีกาประเสริฐ ปิยสีโล วัดโพธิ์ศรี โทร.๐๘๗๑๐๐๘๒๐๖
จต . โพนทอง พระครูสุจิตวรวุฒิ วัดประชาวุฒิวราราม โทร.๐๘๙๙๔๓๑๐๗๓
จต . นางามเขต๑ พระครูวิกรมสุนทรเขต ( จัด ) วัดโพธิ์สวรรค์ โทร.๐๘๙๙๔๐๒๑๘๑
จต . นางามเขต๒ พระครูบูรพาธรรมประทีป วัดบูรพาราม โทร.๐๘๑๕๙๒๘๑๕๐
จต . โคกหินแฮ่ พระครูพิพิธพัฒนวิมล วัดป่ามุจจลินทร์ โทร.๐๘๕๗๔๙๕๒๓๗
จต . ท่าลาด พระครูกิตติธรรมรัต วัดศรีสำโรง โทร.๐๘๗๗๒๒๘๔๗๖
จต . นาขาม พระสมุห์ทักศิลป์ ติกฺขญาโณ วัดสว่างอารมณ์ โทร.๐๘๙๙๓๗๙๖๑๙
จต. หนองย่างชิ้น เจ้าอธิการบุญช่วย ปญฺญาวโร วัดสะพานสูง โทร. ๐๘ ๑๗๒๙ ๙๔๗๖

๑๐ . จอ . นาหว้า ๔๘๑๘๐ พระมหาสมัครวร ปุณ์โณ ป . ธ . ๙ วัดธาตุประสิทธิ์ โทร.๐๔๒๕๙๗๑๘๑ , ๐๘๙๔๒๓๐๓๗๓
เลข . พระครูประสิทธิ์สรการ ( สุวิทย์ป . ธ . ๓ ) วัดศรีชมภู โทร.๐๘๖๒๒๙๐๒๓๒
รจอ . พระครูโพธิธรรมาภิรัต ( ชูชาติ ) วัดโพธิ์เครือ โทร.๐๘๑๐๕๒๑๔๗๑
เลข . พระวีรพงษ์ วีรธมฺโม วัดโพธิ์เครือ โทร.๐๘๑๕๙๒๖๙๘๗
จต . นาคูณใหญ่ พระครูอุดมเขตธรรมาภิรัต ( เผดิม ) วัดจอมแจ้ง โทร.๐๘๙๖๘๕๖๑๔๓
จต . นางัวเขต๑ พระครูโสตถิสันติธรรม ( สวัสดิ์ ) วัดศรีหนาถ โทร.๐๔๒๕๙๗๑๓๗ , ๐๘๙๕๔๑๖๗๑๗
จต . นางัวเขต๒ พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโรป . ธ . ๗ วัดโพธิ์ชัย โทร.๐๘๓๓๒๘๓๒๙๕
จต . ท่าเรือ พระครูประโชติศาสนการ ( ชัยวิชิต ) วัดศรีมงคล โทร.๐๘๙๗๑๒๔๗๑๔
จต . นาหว้า พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์ ( ราวี ) วัดชนะสังวรโทร.๐๘๗๒๒๔๘๘๙๐, ๐๘ ๘๓๓๕ ๙๕๑๗
จต . บ้านเสียว พระครูสุวรรณสีลโสภณ ( วานิช ) วัดโพนทอง โทร.๐๘๘๓๒๖๖๙๕๐
จต . เหล่าพัฒนา พระครูวิมลบุญวัฒน์ ( ธงชัย ) วัดศรีบุญเรือง โทร.๐๘๕๗๓๙๙๘๙๑

๑๑ . จอ . โพนสวรรค์ ๔๘๑๒๐ พระครูบวรธรรโมภาส วัดศรีสว่าง โทร.๐๘๘๗๔๔๙๙๕๐
เลข . พระครูประกาศสุตคุณ ( บุญเฮ็ง ป . ธ . ๓ ) วัดศรีสว่าง โทร.๐๘๙๘๖๓๑๗๗๙
รจอ . พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ วัดโพธิ์ศรี โทร.๐๘๗๘๔๓๗๘๑๘
เลข . เจ้าอธิการสมพงษ์ ธมฺมวโร วัดศิริมงคล โทร.๐๘๗๘๐๘๑๐๖๖
จต . บ้านค้อเขต๑ เจ้าอธิการสมยศ สุวณฺณวณฺโณ รก วัดป่าสุทธาวาส โทร.๐๘๔๗๔๔๕๒๘๔
จต . บ้านค้อเขต๒ พระครูประภัศร์ศาสนธรรมปิ่น วัดศรีสว่าง โทร.๐๘๐๘๔๐๒๔๙๓
จต . โพนสวรรค์ พระครูสุวรรณบุญรังษี วัดศรีทอง โทร.๐๔๒๕๙๕๒๐๐
จต . นาขมิ้นเขต๑ พระอธิการสมพงษ์ ธมฺมวโร วัดศิริมงคล โทร.๐๘๗๘๐๘๑๐๖๖
จต . นาขมิ้นเขต๒ เจ้าอธิการราษี สิริจนฺโท วัดประดู่ดงเย็น โทร.๐๘๒๘๓๖๐๒๙๕
จต . นาหัวบ่อ พระครูปทุมสิทธิการ ( เก่ง ) วัดศรีบัวบาน โทร.๐๘๓๖๖๑๙๙๕๘
จต . โพนบก - นาใน พระครูพิธานโพธิพิมล ( ลำปาง ) วัดโพธิ์ตาก โทร.๐๘๗๙๕๐๓๕๕๘
จต . โพนจาน พระครูโพธิอาภากร วัดโพธิสมพร โทร.๐๘๓๓๖๓๗๕๘๕

๑๒ . จอ . นาทม ๔๘๑๔๐ พระครูรัตนคุณาวสัย ( ผิน ) วัดยอดแก้ว โทร.๐๘๐๑๘๘๕๑๖๕
เลข . พระภัทร ณ ฏฺฐิ โก วัดยอดแก้ว โทร.๐๘๒๘๓๕๙๑๓๑
จต . นาทม พระปลัดอินทร์ตา คุณากโร วัดท่าพันโฮง โทร.๐๘๗๒๑๗๙๘๙๖
จต . ดอนเตย - หนองซน เจ้าอธิการสำราญ คุณากโร วัดสิงห์ทอง โทร.๐๘๕๔๕๖๗๗๖๒

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ( ธรรมยุต )
๔ . จังหวัดนครพนม ( ๐๔๒ )
( ๓ อำเภอ ๒๐ ตำบล )
จจ. ๔๘๑๕๐ พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา) วัดทุ่งศรีเมือง (อ.ศรีสงคราม) โทร. ๐๘ ๑๐๔๗๔๕๘๓
เลข. พระมหาเอกชัย ปภาโส ป.ธ. ๔ วัดศรีเทพประดิษฐาราม โทร. ๐๘ ๒๑๐๕ ๑๘๒๔

๑ . จอ . เมือง ๔๘๐๐๐ พระครูอุโฆษธรรมประกาศ วัดป่าศรัทธาราม
( อ . ปลาปาก - อ . ท่าอุเทน - อ . โพนสวรรค์ ) โทร.๐๘๙๙๔๒๗๔๒๗
๔๘๑๖๐ - ๔๘๑๒๐ - ๔๘๑๙๐
เลข . พระรัชชเทพย์ เขมปญฺโญ วัดป่าปทุมวนาราม โทร.๐๘๑๐๔๘๒๒๑๖
จต . ในเมืองเขต๑ พระครูปลัดประดิษฐ์ปคุโณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม โทร.๐๘๔๖๘๓๔๙๓๗
จต . ในเมืองเขต๒ เจ้าอธิการปัญญา ติสฺสโร วัดศรีชมชื่น ( อ . ท่าอุเทน ) โทร.๐๘๗๒๑๕๗๓๒๗
จต . ในเมืองเขต๓ พระครูโสภณวิบูลธรรม วัดป่าอุดมสันติธรรม ( อ . ท่าอุเทน ) โทร.๐๘๙๘๖๑๘๐๔๑
จต . ในเมืองเขต๔ พระครูประทีปธรรมานุศาสน์ ( คำสอน ) วัดป่าทุ่งมน ( อ . เมือง ) โทร.๐๘๕๐๐๓๕๓๒๕
จต . ในเมืองเขต๕ พระครูดิลกธรรมภาณ ( บุญเส็ง ) วัดโยธาพิทักษาราม โทร.๐๘๙๒๗๖๙๒๔๑

๒ . จอ . เรณูนคร ๔๘๑๗๐ พระครูบรรหารธรรมโกวิท ( วิไล ) วัดป่าศิวิลัย ( อ . เรณูนคร )
( อ . ธาตุพนม - อ . นาแก - อ . วังยาง ) โทร.๐๘๑๐๕๙๗๕๕๐
๔๘๑๑๐ - ๔๘๑๓๐ - ๔๘๑๓๐
เลข . พระมหาพงษ์ศักดิ์ พหุสฺสุโต ป . ธ . ๖ วัดป่าศิวิลัย โทร.๐๘๒๘๕๐๗๐๘๗
จต . ธาตุพนม เขต ๑ พระครูลิขิตธรรมโชติ ( คำสมัย ) วัดหัวเวียงรังษี ( อ . ธาตุพนม ) โทร.๐๔๒๕๒๕๑๙๖
จต . ธาตุพนม เขต๒ พระครูวิสุทธิธรรมาภิบาล ( วิสุทธิ์ ) วัดโพธิญาณ ( อ . ธาตุพนม ) โทร.๐๔๒๕๔๑๖๙๘

จต . เรณูนคร เขต๑ พระครูประจักษ์พนมคุณ ( นะเลข ) วัดป่านายอน้อย ( อ . เรณูนคร ) โทร.๐๘๗๒๓๐๕๒๖๒
จต . เรณูนครเขต๒ เจ้าอธิการวิษณุ ฐิตเมโธ วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต ( เรณูนคร ) โทร.๐๘๐๓๑๗๙๘๘๐
จต . นาแกเขต๑ พระครูอุดมจิตตวรากร วัดป่าศรัทธารวม ( อ . นาแก ) โทร.๐๘๗๒๒๙๐๑๐๐
จต . นาแกเขต๒ พระครูสามารถกิตติคุณ ( เบา ) วัดกิตติพรพุทธาราม ( อ . วังยาง ) โทร.๐๘๑๘๗๒๒๖๔๗

๓ . จอ . ศรีสงคราม ๔๘๑๕๐ พระครูมงคลธรรมสาธก รก. วัดชัยมงคล (อ.บ้านแพง)
(อ.บ้านแพง-อ.นาหว้า-อ.นาทม) โทร. ๐๘ ๗๒๒๒ ๗๓๔๑
๔๘๑๔๐ - ๔๘๑๘๐ - ๔๘๑๔๐
เลข. -
จต . ศรีสงครามเขต๑ พระปลัดอุดร อินฺทวีโร วัดศรีวิชัย โทร.๐๘๖๒๒๕๙๑๕๘
จต . ศรีสงครามเขต๒ เจ้าอธิการกิตติพงศ์ กิตฺติโสภโณ วัดป่าคำสว่าง โทร.๐๘๔๘๐๓๓๖๐๘
จต . ศรีสงครามเขต๓ เจ้าอธิการส่งศักดิ์ ขนฺติพโล วัดป่าธัมมสีลาราม ( อ . ศรีสงคราม ) โทร.๐๘๖๒๔๐๒๖๐๑
จต . ศรีสงครามเขต๔ พระครูปราโมทธรรมทาน ( แพ ) วัดโพธิ์ชัย ( อ . ศรีสงคราม ) โทร.๐๘๙๕๗๑๑๓๖๕

จต . นาหว้าเขต๑ เจ้าอธิการคำนวณ ฐิตเปโม วัดป่าเหล่าพัฒนา ( อ . นาหว้า )
จต . นาหว้าเขต๒ พระครูวิธานธรรมโกวิท วัดอูนนาราม ( อ . นาหว้า ) โทร.๐๘๑๘๖๙๒๘๔๐
จต . บ้านแพง - นาทมเขต๑ พระครูมงคลธรรมสาธก วัดชัยมงคล ( อ . บ้านแพง ) โทร. ๐๘๗๒๒๒๗๓๔๑
จต . บ้านแพง - นาทมเขต๒ พระสมุห์นิพนธ์วิจิตฺตโร วัดป่าโนนแพง ( อ . บ้านแพง ) โทร.๐๘๑๗๓๙๒๘๙๑
จต . บ้านแพง - นาทมเขต๓ พระครูอนุกูลธรรมรักษ์ ( ประคอง ) วัดพุทธอุทยาน ( คำแม่นาง )( อ . นาทม ) โทร.๐๘๖๒๓๑๓๖๙๙