ภาพการดำเนินงาน การก่อสร้างอัฐิธาตุเจดีย์
การดูแลการก่อสร้าง พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕ ล้านบาท
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

  


อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย