สวดมนต์ ที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


พระธาตุพนม

ดร.พระมหาวิเชียร วชิรเมธี ป.ธ.๙ ผจล.วัดพระธาตุพนม


นางแววมณี อันสนธิ์, นางอำนวย จันทร์แดง


คุณไพโรจน์ มิควาฬ, คุณปทิตตา มิควาฬ, คุณนราทิพย์ ชาธิพา, คุณอุมิยา พงษานุกุลเวช


พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม