พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (นครพนม) แห่งที่ ๒