พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (นครพนม) แห่งที่ ๒


สามเณร ประเทือง ทาอามาตย์


ภาพปี 2535


ภาพเมื่อ พ.ศ.2535