โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย


พระครูศรีธรรมกร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอวาสวัดห้วยไหล่


นายมงคล แสนสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย