พิธีบรรจุพระสารีริกธาตุ พระประธานในองค์พระเจดีย์
พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม
วัดโฆสมังคลาราม  ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2562


ประธานสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม