โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
วันที่ 20-21 กันยายน 2562