โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครพนม
..................................................................................
คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพพระวินยาธิการ"
โดยมีพระเทพวรมุนี จจ.นครพนม เป็นประธาน ,
พระราชสิริวัฒน์ รจจ.นครพนม และพระอุดมปรีชาญาณ
ผศ.ดร. เลขานุการ จญ.หนตะวันออก เป็นวิทยากร 12 ก.ย. 2563
ณ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมมอบคำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครพนม
ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์นครพนม