การแสดง พระภิกษุปาฏิโมกข์
ณ อุโบสถวัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
แสดงโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8
พระสงฆ์จำนวน 50 รูป


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

ที่มาการสวดพระภิกขุปาฏิโมกข์