พระภิกษุที่จำพรรษา ปี ๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน ๑๐ รูป