รายชื่อพระอุปัชฌาย์ จังหวัดนครพนม

ที่
นามพระอุปัชฌาย์
วัด
ตำบล
อำเภอ
พระครูกิตติพนมคุณ วัดกลาง ตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมือง
พระบวรปริยัติกิจ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลในเมือง เขต ๒ อำเภอเมือง
พระครูวิชิตพัฒนคุณ วัดกกต้อง ตำบลในเมือง เขต ๒ อำเภอเมือง
พระครูศรีปริยัติการ วัดโอกาส ตำบลในเมือง เขต ๒ อำเภอเมือง
พระครูโพธิกิจวิมล วัดโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมือง
พระครูสุทธิธรรมวัฒน์ วัดโนนสะอาด ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง
พระครูวิบูลธรรมสิริ วัดศรีมงคล ตำบลคำเตย เขต ๑ อำเภอเมือง
พระครูโกศลพัฒนพิธาน วัดวาปีปุณฑริการาม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง
พระครูถิรสีลาภรณ์ วัดศรีคุณเมือง ตำบลคำเตย เขต ๒ อำเภอเมือง
๑๐
พระครูสถิตย์พุทธยานุรักษ์ วัดพุทธยาภิบาล ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง
๑๑
พระครูปัญญาพนมกิจ วัดเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง
๑๒
พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
๑๓
พระครูสุวิมลธรรมสถิต วัดหัวบึงทุ่ง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
๑๔
พระครูโสภณเจติยาทร วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
๑๕
พระครูสุจิตพิริยคุณ วัดดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
๑๖
พระครูปัญญาวัฒนคุณ วัดพุทธสีมา ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
๑๗
พระมหาสังข์   สงฺฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
๑๘
พระครูกิตติสารพิพัฒน์ วัดโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
๑๙
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
๒๐
พระมหาสมัย   สิทฺธิชโย วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
๒๑
พระครูธรรมสารวิลาส วัดศรีชมชื่น ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
๒๒
พระครูโพธิชยาภรณ์ วัดโพธิ์ไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
๒๓
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี โนนตาล อำเภอท่าอุเทน
๒๔
พระครูบวรโพธิวัฒน์ วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก
๒๕
พระครูกิตติพัฒนสุนทร วัดศรีจำปา ตำบลนาแก อำเภอนาแก
๒๖
พระครูอุดมธรรมานุกูล วัดภูพานอุดมธรรม ตำบลนาแก อำเภอนาแก
๒๗
พระครูมานิตสีลคุณ วัดศรีเฉลียวนภาลัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
๒๘
พระครูโกศลสุวรรณกิจ วัดจอมแจ้ง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
๒๙
พระครูวรพิพัฒนกิจ วัดป่าหลวงพ่อพระซอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
๓๐
พระครูสุวรรณนพคุณ วัดเหนือบัวรพา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
๓๑
พระครูสมบูรณ์ยติกิจ วัดศรีสมบูรณ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
๓๒
พระครูโพธิคุณสถิต วัดโพธิ์ชัย ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
๓๓
พระครูรัตนธรรโมภาส วัดยอดแก้ว ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
๓๔
พระครูสิริปัญญาวิชัย วัดศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
๓๕
พระครูสุมิตปุญญรังษี วัดศรีบุญเรือง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
๓๖
พระครูถาวรธรรมพิทักษ์ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
๓๗
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ วัดปทุมาราม ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
๓๘
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต วัดคณิศรธรรมิการาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
๓๙
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
๔๐
พระครูสุเขตนันทคุณ วัดนางาม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
๔๑
พระมหาสง่า จนฺทโชโต วัดกุตาไก้เหนือ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
๔๒
พระราชรัตนากร วัดธาตุเรณู ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
๔๓
พระครูธรรมวงศ์วินิต วัดปัจฉิมาวาส ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
๔๔
พระมหาพงศธร วัดเขมปญฺโญ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
๔๕
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
๔๖
พระครูโพธิธรรมาภิรัต วัดโพธิ์เครือ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
๔๗
พระครูวิมลบุญวัฒน์ วัดศรีบุญเรือง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
๔๘
พระครูบวรธรรโมภาส วัดศรีสว่าง ตำบลโพนจาน โพนสวรรค์
๔๙
พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ วัดโพธิ์ศรี ตำบลนาขมิ้น โพนสวรรค์
๕๐
พระครูสุวรรณบุญรังษี วัดศรีทอง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
๕๑
พระครูรัตนคุณาวสัย วัดยอดแก้ว ตำบลนาทม อำเภอนาทม
๕๒
พระครูศรีธรรมากร วัดห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
๕๓
พระครูอรุณสุตาภรณ์ วัดจอมแจ้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก

การแต่งตั้ง
ปัจจุบันอุปัชฌาย์ในประเทศไทยจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ว่าด้วยการคณะสงฆ์
เป็นเองไม่ได้ กล่าวคือ ต้องเป็นพระอุปัชฌาย์ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ( พ.ศ. 2536 )
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบันพระอุปัชฌาย์มี ๓ ประเภท อันได้แก่
๑.พระอุปัชฌาย์สามัญ ซึ่งหมายถึง พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่
๒.พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ซึ่งหมายถึง พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช
๓.พระอุปัชฌาย์ผู้ได้รับตราตั้ง พระอุปัชฌาย์อยู่ก่อนใช้กฎมหาเถรสมาคม

คุณสมบัติพระอุปัชฌาย์
๑.มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไป เว้นแต่พระอารามหลวง
๒.มีพรรษาพ้น 10
๓.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรืออาพาธเป็นโรคติดต่อ เช่นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย
๔.มีประวัติความประพฤติดี
๕.เป็นที่นับถือของประชาชน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
๖.เป็นเปรียญหรือนักธรรมเอก เว้นแต่ในบางท้องถิ่นซึ่งเจ้าคณะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผัน
๗.มีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นพระภิกษุสามเณรที่ดี ตามพระธรรมวินัย
และสามารถบำเพ็ญกรณียกิจอันอยู่ในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ได้
๘.มีความรู้ความสามารถ ทำอุปสมบทกรรมให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์

เขตความรับผิดชอบในการบรรพชาอุปสมบท
พระอุปัชฌาย์จะให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ภายในเขตที่ระบุไว้ในตราตั้ง
หรือเขตอำนาจที่ตนปกครองอยู่ในปัจจุบัน คือ ถ้าเป็น
๑.เจ้าอาวาส ภายในวัดของตน
๒.เจ้าคณะตำบล ภายในเขตตำบลของตน
๓.เจ้าคณะอำเภอ ภายในเขตอำเภอของตน
๔.เจ้าคณะจังหวัด ภายในเขตจังหวัดของตน
๕.เจ้าคณะภาค ภาคในเขตภาคของตน
๖.เจ้าคณะใหญ่ ภายในเขตหนของตน
๗.พระอุปัชฌาย์ที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการมหาเถรสมาคม ไม่จำกัดเขต

จริยาพระอุปัชฌาย์
๑.พระอุปัชฌาย์ ต้องเอื้อเฟื้อ สังวร ประพฤติ ตามพระธรรมวินัย
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของสัทธิวิหาริก
๒.พระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้
๓.พระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของพระสังฆาธิการ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมนี้
๔.พระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้บรรพชาอุปสมบทกรรมวิบัติบกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

การระงับหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์
หน้าที่พระอุปัชฌาย์ต้องระงับในเมื่อ
๑.พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง และมิได้เป็นกิตติมศักดิ์ในตำแหน่งนั้น ๆ
หรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง
๒.ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ 8
๓.ถูกเป็นจำเลยในอธิกรณ์ที่มีโทษถึงให้สึก และอยู่ในระหว่างไต่สวนพิจารณาวินิจฉัย
๔.ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์