ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม