ประเพณีบุญข้าวสาก
วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


อุโบสถสังฆกรรมสัญจร คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ปีที่ ๑๕
ส่งเสริมโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดธรรมาราม บ.โนนศรีวิลัย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย