สัทธิวิหาริก
โดยมี พระสุนทรธรรมากร(หลวปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เป็นพระอุปัชฌาย์


พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดจอมแจัง,เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง

๑.สถานะปัจจุบัน

ชื่อ......พระครูอรุณสุตาภรณ์................ฉายา.......วชิรญาโณ........................
อายุ.........๔๔..........พรรษา........๒๑..........
ตำแหน่งปัจจุบัน..........เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง, เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง.......................
พำนักอยู่ที่ วัด.........จอมแจ้ง.............................บ้าน................สีทน............................
ตำบล.........โคกสว่าง............อำเภอ..........ปาปาก.........จังหวัด...........นครพนม.........
รหัสไปรษณีย์.............๔๘๑๖๐.........เบอร์โทร..............๐๙๓-๔๒๙-๓๕๖๓..............

๒.สถานะเดิม

หนังสือสุทธิฉบับที่.....๒๐.../..๒๕๓๙.......
ชื่อ......นายบุญเกิด............. นามสกุล..........โคตราช...... วิทยฐานะ...........ม.๖.............
อาชีพ..........กสิกรรม......... บิดา.............นายไสว........... มารดา...........นางคูณ...........
สีเนื้อ........ดำแดง............... สัณฐาน........สันทัด............. ตำหนิ...แผลเป็นที่หลังมือขวา......
เกิดวัน....พุธ... ขึ้น... ๑๑...... ค่ำ เดือน ๔... ปี...ฉลู.....
วันที่.......๑๔....... เดือน...มีนาคม....... พ.ศ...๒๕๑๖...... บ้านเลขที่...๒..... หมู่ที่....๗......
ตำบล......โคกสว่าง.................อำเภอ.....ปลาปาก......... จังหวัด......นครพนม

รายการบรรพชา

ชื่อ....สามเณรบุญเกิด......... นามสกุล.............โคตราช...............
พระอุปัชฌาย์..........พระสุนทรธรรมากร.............................
วัด.....ธาตุมหาชัย...... ตำบล....มหาชัย....... อำเภอ....ปลาปาก..... จังหวัด...นครพนม....
บรรพชาเมื่ออายุ......๒๓.......ปี ณ วันที่....๑......เดือน....เมษายน....... พ.ศ.๒๕๓๙.....

รายการอุปสมบท

ชื่อ..........พระบุญเกิด................ฉายา.............วชิรญาโณ................
พระอุปัชฌาย์.......พระสุนทรธรรมากร................
พระกรรมวาจาจารย์.....พระสมุห์กิตติกมล กลฺยาโณ.....................
พระอนุสาวนาจารย์.......พระปลัดสมัย รกฺขิตธมฺโม.....................
อุปสมบทเมื่ออายุ...๒๓....ปี ณ วันที่....๑.... เดือน...เมษายน.........พ.ศ.๒๕๓๙.....
เวลา...๑๐.๓๕ น. .... ณ วัด...วัดธาตุมหาชัย....... ตำบล....มหาชัย...... อำเภอ.....ปลาปาก....
จังหวัด...นครพนม..... ให้หนังสือสุทธิ ณ วันที่...๒๓....เดือน...เมษายน..... พ.ศ.๒๕๓๙....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล ถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ............................................
(..........................................................)


พระครูอรุณสุตาภรณ์ พระครูอุดมวรรณคุณ