สัทธิวิหาริก
โดยมี พระสุนทรธรรมากร(หลวปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เป็นพระอุปัชฌาย์


พระครูอุดมวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม

๑.สถานะปัจจุบัน

ชื่อ......พระครูอุดมวรรณคุณ.....ฉายา.......อคฺควณฺโณ..................
อายุ.......๗๐.........พรรษา.......๑๗..........
ตำแหน่งปัจจุบัน..........เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม...............
พำนักอยู่ที่ วัด........สามัคคีธรรม........... บ้าน........โพนสวาง..............
ตำบล......โคกสว่าง........ อำเภอ......ปาปาก....... จังหวัด......นครพนม.........
รหัสไปรษณีย์.......๔๘๑๖๐......เบอร์โทร......๐๘๙-๒๗๗-๗๐๑๐..........

๒.สถานะเดิม

หนังสือสุทธิฉบับที่....๑๓.../..๒๕๔๔......
ชื่อ......นายขจร........ นามสกุล......แสนสุริยวงค์...... วิทยฐานะ.....ป.๔.......
อาชีพ......กสิกรรม...... บิดา.....นายแพง....... มารดา.....นางพุทธา...........
สีเนื้อ.......ดำแดง....... สัณฐาน......สันทัด........ ตำหนิ...นิ้วกลางขวา......
เกิดวัน...อาทิตย์... ขึ้น...๒..... ค่ำ เดือน ๕... ปี...จอ.....
วันที่...๒๓..... เดือน...มีนาคม....... พ.ศ.๒๔๙๐...... บ้านเลขที่......๖/๔..
หมู่ที่....๗.... ตำบล.....พลวง........อำเภอ......คิชฌกูฏ....... จังหวัด........จันทบุรี...

รายการบรรพชา

ชื่อ....สามเณรขจร........ นามสกุล........แสนสุริยวงค์.............
พระอุปัชฌาย์..........พระสุนทรธรรมากร......................
วัด.....ธาตุมหาชัย...... ตำบล....มหาชัย....... อำเภอ....ปลาปาก..... จังหวัด...นครพนม....
บรรพชาเมื่ออายุ....๕๔.......ปี ณ วันที่...๒๔.....เดือน....มีนาคม...... พ.ศ.๒๕๔๔.....

รายการอุปสมบท

ชื่อ.......พระขจร............ฉายา.......อคฺควณฺโณ...........
พระอุปัชฌาย์.......พระสุนทรธรรมากร.............
พระกรรมวาจาจารย์.....พระปลัดสมัย รกฺขิตธมฺโม...........
พระอนุสาวนาจารย์.......พระมหาประเทือง พุทฺธรกฺขิโต............
อุปสมบทเมื่ออายุ...๕๔....ปี ณ วันที่...๒๔... เดือน...มีนาคม......พ.ศ.๒๕๔๔.....
เวลา...๐๙.๔๕ น. .... ณ วัด...วัดธาตุมหาชัย....... ตำบล....มหาชัย......
อำเภอ.....ปลาปาก.... จังหวัด...นครพนม..... ให้หนังสือสุทธิ
ณ วันที่...๒๓....เดือน...เมษายน..... พ.ศ.๒๕๔๔....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล ถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ............................................
(..........................................................)


พระครูอรุณสุตาภรณ์ พระครูอุดมวรรณคุณ