กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนคำสอนศาสนา
ฟังก่อนท่านทั้งหลาย หญิงและชายที่มาฟัง
ธัมมัสสะวะนัง ของพุทธังศาสดา
ขอให้ได้ตั้งใจ รับเอาไว้รสธัมมา
ท่านได้เทศนา พรรณาในคำสอน
โสตะหูทั้งสอง ให้รองรับธรรมบวร
อีกทั้งประณมกร อย่างอ่อนน้อมอัญชลี
คำสอนพระมุนี ฟังให้ดีมีปัญญา
อยู่ในปีฏกา ทรงตรัสมาสามประการ
ข้อหนึ่งให้ทำดี หนีความชั่วทุกประการ
ข้อสองท่านประทาน สมานบุญจุนเจือไว้
ข้อสามให้ทำใจ ให้ผ่องใสไม่หมองศรี
นี่เป็นคำสั่งสอน ของพระเจ้าทุกๆ องค์
ใครทรงปฏิบัติ บ่ขาดสายจักโชคดี
เมธีทุกๆ ท่าน จงสำราญนิรันด์เทอญ