กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนอานิสงส์การฟังธรรม
การฟังพระสัทธรรม จงจดจำในความหมาย
เวลาพระบรรยาย สื่อความหมายในคำสอน
ให้ฟังโดยเคารพ จะประสบคำบวร
ในรสพระสุนทร ชินวรศาสดา
ผู้ฟังจะรู้แจ้ง แทงตลอดยอดธรรมา
ที่พระชี้มรรคา เทศนาลำดับนั้น
ได้รับอานิสงส์ ดั่งจำนงทุกสิ่งอัน
ห้าข้อมีด้วยกัน ข้อหนึ่งนั้นหมั่นศึกษา
สิ่งใดไม่เคยฟัง ย่อมได้ฟังสิ่งนั้นหนา
เรื่องใดได้ฟังมา หากไม่รู้จะรู้ดี
บรรเทาความสงสัย หายข้อใจทุกวิถี
ทำความเห็นถูกดี และยังมีจิตผ่องใส
อานิสงส์การฟังธรรม ในคำสอนเลิศวิไล
ธรรมใดท่านตรัสไว้ จงใส่ใจไม่หน่ายหนา
ผู้ใดยึดพระธรรม จะสุขล้ำฉ่ำอุรา
พระธรรมย่อมรัก ทุกเวลานะท่านเอย