กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนบูชาพระรัตนตรัย
มาลาดวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชา
ขอบูชาคุณพระพุทธ ผู้สูงสุดในโลกา
ขอบูชาคุณพระธรรม อันน้อมนำเกิดปัญญา
ขอบูชาคุณพระสงฆ์ ผู้ดำรงศาสนา
ขอบูชาคุณบิดา คุณมารดาผู้เลี้ยงมา
ขอบูชาพระอินทร์พรหม ผู้สุขสมในสวรรค์
ขอบูชาธาตุเกษา ฝูงเทวาไปสร้างไว้
ในเมื่อครั้งพุทธองค์ เสด็จปลงบรรพชา
ตัดเกษเกล้าเกษา บรรพชาพระองค์เดียว
ฝั่งน้ำอโนมา ตัดเกษาไว้ที่นั้น
พระอินทร์จึงนำไป บรรจุไว้ในสวรรค์
นามว่าธาตุเกษแก้ว ประดับแล้วด้วยมุกดา
ขอบูชาธาตุพระพุทธ อันสุงสูงในวิมาน
วิจิตรและโอฬาร ในวิมานสรวงสวรรค์
จบกัณฑ์บั้นบูชา นิฏฐิตาเท่านี้ เทอญ...