กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม ไม่ทำชั่วให้มัวหมอง
อีกทั้งแผ่นดินทอง ทั้งสองนี้มีคุณค่า
ลดละอบายมุข สิ่งชั่วทุกข์ให้ลดลา
เลิกละสิ่งชั่วช้า จงหันหน้าสู่ศีลธรรม
ทุกคนมีแว่นธรรม อย่ามัวทำในสิ่งชั่ว
ตัวแว่นคือศีลธรรม มุ่งแต่ทำส่วนความดี
กาลนี้เมืองไทยเรา ทุกหมู่เหล่าเปรมปรีดี
พากันสร้างความดี หนีความชั่วให้ห่างไกล
ปฏิบัติเป็นอาจิณ วงชีวินจะสดใส
ขอให้พวกชาวไทย ฝากใจไว้กับศีลธรรม
เทอดทูลและน้อมเกล้า ถวายเจ้ากษัตรา
บำเพ็ญส่วนบุญญา ด้วยวาจาและกายี
เวลาหกสิบปี พระภูมีภูมิพล
ส่วนรัฐในยุคโน้น ดลให้เป็นแผ่นดินธรรม
อีกทั้งแผ่นดินทอง ทั้งสองนี้มีประจำ
เฉลิมผู้ทรงธรรม เป็นประจำทุกวันนา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ทุกหย่อมหญ้าปวงประชา
อวยพรอันมีค่า ให้ราชาทรงสุขี
บารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นร่มไทรแก่ไพร่ฟ้า
สมดังปรารถนา ปวงประชาเป็นสุขเทอญ