กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนแสนดีใจ
วันนี้แสนดีใจ ที่ได้เห็นท่านทั้งหลาย
ไม่ว่าหญิงและชาย มีมากมายมาทำบุญ
ต่างคนต่างน้อมจิต ด้วยอามิสบูชาคุณ
สนับและสนุน การทำบุญของชาวพุทธ
ให้ทานรักษาศีล เป็นอาจิณไม่หย่อนหยุด
ทำให้ใจผ่องผุด ยุติธรรมอันล้ำค่า
เมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขา
ยึดมั่นธรรมสัจจา ภาวนาเป็นหลักใหญ่
คิดตามรอยสัตถา ศาสดาผู้เกรียงไกร
ให้มาฝึกนิสัย อ่อนละมัยในศีลธรรม
มอบกายและชีวิต เข้าเป็นมิตรศิษย์พระธรรม
ปราชญ์ท่านช่วยแนะนำ ในคำสอนศาสดา
พากันสร้างความดี ทุกวิถีชั่วชีวา
พุทธศาสนา มีค่าล้ำกว่าสิ่งใด
พบแก้วรัตนะ อย่าเลยละและหลงไหล
ชีวิตจะสดใส ศรีวิไลผ่องใสแล