กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนไหว้ครู
ปวงข้ายกมือไหว้ พระไตรแก้วรัตนา
บิดาและมารดา เลี้ยงลูกมาเจริญวัย ฯ
อีกทั้งพุทธองค์ ผู้ดำรงพระวินัย
พระคุณอันยิ่งใหญ่ เลิศวิลัยพรรณา ฯ
พร้อมทั้งคุณพระธรรม อันน้อมนำเกิดปัญญา
พระคุณสาวะกา ศาสนาพระโคดม ฯ
เทพไท้ธรณี เป็นสักขีชี้ชวนชม
อีกทั้งคุณพระพรหม ยมราชบนอากาศ ฯ
คุณครูผู้ศิษย์สอน ด้วยสุนทรอันองอาจ
พร้อมทั้งผู้เป็นปราชญ์ ฉลาดรู้ครูอาจารย์ ฯ
ตลอดทั้งพระอินทา ทั้งเทพาในวิมาน
พระคุณอันไพศาล ขอวอนวานจงได้มา ฯ
มาอยู่คู่เคียงข้าง อย่าได้ห่างจากกายา
ปัญญาไหลหลั่งมา ดั่งห่าฝนชลธาร ฯ
สวดไปไม่ไพเราะ เสนาะหูครูอาจารย์
สำเนียงเสียงบ่หวาน ประทานโทษท่านเมธี ฯ
อาจารย์ผู้ศิษย์สอน ผู้แต่งกลอนนักกวี
นามท่านชื่อบุญศรี วีระธรรมน้อมนำมา ฯ
พระธรรมนำสั่งสอน ของบวรพระศาสดา
ทุกท่านที่ได้มา สุขกายาทุกท่านเทอญ.... ฯ