กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนวันออกพรรษา
วันนี้เป็นวันดี วันดิถีสิบห้าค่ำ
เป็นวันสังฆกรรม ยิ่งใหญ่ล้ำของหมู่สงฆ์
เป็นวันออกพรรษา ลาพระเจ้าเหล่าพระสงฆ์
เป็นวันพุทธองค์ เสด็จลงดาวะดึงส์
ท่านขึ้นจำพรรษา ดุสิตาโปรดมารดา
ด้วยธรรมีกถา ชดใช้ค่าของน้ำนม
ตลอดถ้วยไตรมาส สามเดือนขาดไม่งามงาย
ชาวพุทธก็ชื่นชม ต่อบรมศาสดา
เป็นวันอัศจรรย์ วันสำคัญศาสนา
พระองค์เปิดโลกา มนุสสามาทำบุญ
ให้ทานรักษาศีล ให้ชีวิตสุขสมบูรณ์
เอาไว้เพื่อเป็นทุน ทั้งเพิ่มพูลส่วนบุญญา
ตักบาตรพระเทโว โอกาศนี้ดีหนักหนา
ลดละอวิชชา และตัณหาอุปาทาน
พระสงฆ์ผู้ทรงศีล เพ่งกะสินอภิญญา
บำเพ็ญกรรมฐาน ตลอดกาลพรรษานี้
ปวงข้าขอส่วนบุญ พระคุณเจ้าเหล่ามุนี
ความสุขสวัสดี บังเกิดมีแก่ข้าเทอญฯ