กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนวิสาขะบูชา
พอถึงเพ็ญเดือนหก เป็นวันเด่นศาสนา
เป็นวันวิสาขา พร้อมกันมาบูชาคุณ
น้อมจิตคิดสร้างดี ให้มีไว้เพื่อเป็นทุน
เชิญเถิดมาทำบุญ ไว้เป็นทุนในภพหน้า
เพิ่มพูนบาระมี บุญราศรีให้แน่นหนา
พากันน้อมนำมา ดวงมาลาวันทาน้อม
บูชาคุณพุทโธ ทั้งธัมโมและสังโฆ
ผู้มีความดีพร้อม ได้กล่อมใจใสสะอาด
เป็นวันประสูติเจ้า องค์เป็นเค้าสิทธัตถะ
เป็นวันตรัสรู้ เป็นวันครูหมู่พระสงฆ์
เป็นวันปลงนิพพาน สามประการให้จดไว้
หัวใจวันตรัสรู้ นั่นมีอยู่สี่ประการ
หนึ่งนั้นคือความทุกข์ บ่มีสุขในสังขาร
สองนั้นสมุทัย ดับทุกข์โทษให้หมดสิ้น
ข้อสี่ทางสิ้นทุกข์ ให้เกิดสุขคือแนวทาง
ชาวพุทธได้เลื่อมใส ถือดอกไม้มาเวียนเทียน
ขอเตือนอย่าเลยละ วิสาขะทุกท่านเทอญฯ