พระภิกษุสามเณร จำพรรษา ปี ๒๕๕๗
พระภิกษุ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป รวม ๑๓ รูป


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระทินกร ปภัสสโร

พระสมหวัง จันทปัญโญ