สารบัญ
ตรัสรู้
ทรงตรัสรู้  
เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร  
ร่มไม้มุจจลินท์  
เทววาจิกอุปาสก  
ร่มไม้อชปาลนิโครธ
เสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์
ปฐมเทศนา
ยสะกุลบุตรออกบวช
ส่งพระสาวกประกาศพระศาสนา
โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง
เสด็จพระนครราชคฤห์
โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร
ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆาราม
อุปดิสสะและโกลิตะออกบวช
โปรดอัครสาวกทั้งสอง
เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์  
โปรดพระพุทธบิดา
โปรดพระนางพิมพาเทวี  
นันทกุมารออกบวช  
ราหุลบรรพชา
ถวายพระเชตวันวิหาร
ศากยะราช ๖ พระองค์ออกบวช
พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดา
พระเทวทัตกลิ้งศิลาทำร้ายพระพุทธเจ้า
พระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคีรี
พระเทวทัตทำสังฆเภท
พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นพุทธมามกะ
พระพุทธบิดาเสด็จพระนิพพาน
พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช
ครุธรรม ๘ ประการ  
ยมกปาฏิหาริย์  
พระปิณโฑลภาระทวาชะทำปาฏิหาริย์  
ทรงทำยมกปาฏิหาริย์  
โปรดพระพุทธมารดา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
ทรงเปิดโลก
ลำดับพรรษายุกาล  
อัครสาวกปรินิพพาน  
ทรงปรารภชราธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส

 กลับสู่หน้าหลัก