บทสวดมนต์ข้ามปี

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา
- สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ,
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน

อะเวรา
- จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา
- จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา
- จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
- จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ , รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาทั่วไป(อีกแบบหนึ่ง)

สัพเพ สัตตา
-สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชาติชั้นวรรณะ
ทุกศาสนา ทุกภาษา

อะเวรา โหนตุ
-จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้สร้างกรรมทำเวร
และรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ
-จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียนพยายาบาท
อาฆาตจองเวร ข่มเหงคะเนงร้าย และป้ายสี
กระทำซึ่งความไม่ดี ให้แก่กันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
-จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์ยาก
ลำบากกาย ลำบากใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
-จงมีความสุขกายสุขใจ และรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย
และอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ฯ

คำแผ่ส่วนบุญ ( แบบย่อ )

อิทัง
เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด ,
ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
เสียงอ่านธรรมะ

 

 กลับสู่หน้าหลัก