บทสวดมนต์ข้ามปี

คำอาราธนาศีล ๘ (แบบ ๑ คน)

อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ

คำอาราธนาศีล ๘ (แบบ ๒ คนขึ้นไป)

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจาม

นมการคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
( พระท่านว่า ) ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ( รับว่า ) อามะ ภันเต .

คำสมาทานศีล ๘
๑ . ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒ . อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓ . อะ พ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔ . มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕ . สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๖ . วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗ . นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ
ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๘ . อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง )

การสมาทานศีลด้วยตนเอง วิธีบวชชี-ชีพราหมณ์
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก