บทสวดมนต์ข้ามปี

บทสวด คิริมานนทสูตร (อาพาธสูตร)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัส๎มา คิริมานันโท อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน อะถะโข
อายัส๎มา อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง
นิสีทิ เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ

อายัส๎มา ภันเต คิริมานันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน สาธุ ภันเต ภะคะวา เยนายัส๎มา คิริมา
นันโท เตนุปะสังกะมะตุ อะนุกัมปัง อุปาทายาติ ฯ สะเจ โข ต๎วัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน
อุปะสังกะมิต๎วา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน ทะสะ
สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยะฯ กะตะมา ทะสะ ฯ อะนิจจะสัญญา อะนัตตะสัญญา
อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะสัญญา วิราคะสัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา
สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะติ ฯ

กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต
วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ รูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา
อะนิจจา สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ
อะนิจจานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญา
คาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา สัททา
อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา
โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน อะนัตตา ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ
อายะตะเนสุ อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะ
มัตถะกา ตะจะปะริยันตัง ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย เกสา โลมา นะขา
ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง
อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา
ละสิกา มุตตันติฯ อิติ อิมัส๎มิง กาเย อะสุภานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญาฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญา
คาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง กาเย
วิวิธา อาพาธา อุปปัชชันติ ฯ เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค
สีสะโรโค กัณณะโรโค มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค มุจฉา ปักขันทิกา สุลา
วิสูจิกา กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส อะปะมาโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา วิตัจฉิก โลหิตัง
ปิตตัง มะธุเมโห อังสา ปิฬะกา ภะคัณฑะลาฯ ปิตตะสะมุฏฐานา อาพาธา เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา
วาตะสะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา อาพาธา อุตุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะปะระหาระชา อาพาธา
โอปักกะมิกา อาพาธา กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง อุณหัง ชิฆัจฉา ปิปาสา อุจจาโร ปัสสาโวติ ฯ
อิติ อิมัส๎มิง กาเย อาทีนะวานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทีนะวะสัญญาฯ

กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อุปปันนัง กามะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ
วิโนเทติ พ๎ยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง พะยาปาทะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ
พ๎ยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง วิหิงสาวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ
พ๎ยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนุปปันเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พ๎ยันตีกะโรติ
อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา
สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขา ระสะมะโถ
สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิาคะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญา
คาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขาระสะมาโถ
สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญาฯ อิธานันทะภิกขุ เย โลเก อุปายุปาทานา เจตะโส
อะธิฏฐานาภินิเวสานุสะยา เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะอุปาทิยันโต อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะภิกขุ สัพพะสังขาเรหิ อัฏฏิยะติ
หะรายะติ ชิคุจฉะติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญา
คาระคะโต วา นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา อุชุง กายัง ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ
โส สะโต วะ อัสสะสะติ สะโต ปัสสะสะติ ฯ

ทีฆัง วา อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ทีฆัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามิติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะลิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ

สะเจ โข ต๎วัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิต๎วา อิมา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง
โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยาติ ฯ

อะถะโข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะสัญญา อุคคะเหต๎วา เยนายัส๎มา
คิริมานันโท เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา อายัส๎มะโต คิริมา นันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะภาสิ ฯ

อะถะโข อายัส๎มะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปัสสัมภิ ฯ
วุฏฐะหิ จายัส๎มา คิริมานันโท ตัมหา อาพาธา ตะถา ปะหีโน จะ ปะนายัส๎มะโต คิริมานันทัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

ที่มา ความหมาย คิริมานนทสูตร (อาพาธสูตร)สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก