บทสวดมนต์ข้ามปี

บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ,
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ,
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ,
ขอให้เทวดาทั้งหลาย , จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ,
ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง
สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
- ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ,
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก