บทสวดมนต์ข้ามปี

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

(
หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส )

อะหัง
สุขิโต โหมิ
- ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

นิททุกโข โหมิ
- จงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะเวโร โหมิ
- จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ

- จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะนีโฆ โหมิ

- จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
- จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ
สัตตา สุขิตา โหนตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข

สัพเพ
สัตตา อะเวรา โหนตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร

 สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

สัพเพ
สัตตา อะนีฆา โหนตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สัพเพ
สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ
สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
- ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว

สัพเพ
สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ
กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา
- สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน , มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ,   มีกรรมเป็นแดนเกิด ,
มีกรรมเป็นผู้ติดตาม , มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง
กัมมัง กะริสสันติ , กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ,
ตัสสะ ทายาทา ภาวิสสันติ
- จักทำกรรมอันใดไว้ , เป็นบุญหรือบาป , จักต้องเป็นผู้ ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก