บทสวดมนต์ข้ามปี

อาการวัตตาสูตร แบบสมบูรณ์
(พุทธคุณแบบพิศดารและพระคาถาอาการวัตตาสูตร)

พระอาการวัตตาสูตรนี้ มีคุณเกินพรรณนา เมื่อบุคคลใด
ได้สวดท่องสาธยายอย่างตั้งมั่นตั้งใจทุกๆวัน ก็จะมีอานุภาพ
มีมหาตบะเดชะตลอดทั้งยศอำนาจ ลาภเมตตามหานิยมทั่วทุกสารทิศ
บัลดาลให้เกิดโภคสมบัติ บริวารสมบัติประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ตลอดจนบัลดาลตนเองให้มีฤทธิ์มีโชค   มีสติปัญญา และสามารถที่จะป้องกันภัย
อันตรายทั้งหลายไม่ให้มาแผ้วพาล ผู้เจริญสาธยายได้ จะคิดอะไรก็สำเร็จ
สมความปรารถนา ด้วยอำนาจแห่งพระอาการวัตตาสูตรที่ตนได้สาธยายตลอดกาลนาน

อาการวัตตาสูตร
(เพื่อความสมบูรณ์ยิ่ง จึงสวดบทพระพุทธคุณโดยพิศดารคู่กัน)

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ
คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สัพพะสัตตานัง
พุทธะคุโณ ธัมมะคุโณ สังฆะคุโณ อายัส๎มา อานันโท อะนุรุทโธ
สารีปุตโต โมคคัลลาโน มะหิทธิโก มะหานุภาเวนะ สัตตานัง เอตะทะโวจะฯ

พระพุทธคุณโดยพิศดาร
(บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร)


อิติปิ โส ภะคะวา กัมมัฏฐานัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน (บางแห่งว่า อะสุภะราปะ)
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะโลกา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมหาราชิกา เทวา สัมมาวิชาจะระนะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ยามา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะ สัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา พ๎รัห๎มะปะริสัชชา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา พ๎รัห๎มะปะโรหิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาพ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตตาภา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณาภา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อาภัสสะรา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตตะสุภา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณาสุภา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุภะกิณหะกา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะสัญญิสัตตา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา เวหัปผะลา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะวิหา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะตัปปา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสี พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะกะนิฏฐะกา พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะ พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะ พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะพ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญา ยะตะนะ พ๎รัห๎มา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา นิพพานัง ปะระมัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา นะโมเมสัพพะพุทธานัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา นะโมโพธิมุตตะนัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ตัณหังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา เมธังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สะระนังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ทีปังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โกญฑัญโญ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา มังคะโล นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุมะโน นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา เรวะโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โสภิโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะโนมะ ทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุโม นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา นาระโท นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุมุตตะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุเมโธ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สุชาโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปิยะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อัตถะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ธัมมะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สิทธัตโถ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ติสโส นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน ฯ
อิติปิ โส ภะคะวา ปุสโส นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา วิปัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา สิขี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เวสสะภู นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา กะกุสันโธ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โกนาคะมะโน นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา กัสสะโป นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ
อิติปิ โส ภะคะวา โคตะโม นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโนฯ

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติ
สัทโท อัพพุคคะโต อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ วิชชาจะระนะสัมปันโน ฯ สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
โส อิมัง โลกัง สะเทวะวัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ โส
ภะคะวา จักขุภูโต ญาณะภูโต ธัมมะภูโต ตัสสะทา ตัสสะทา ปะวัตตา
อัสสะ ชะเนนตา อะมะตัสสะ ทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะราชา ธังมัง เทเสสิ
อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง
เกวะละ ปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปา (หยุด)

เฉพาะบทพระคาถา อาการวัตตาสูตร
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ อาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก