บทขัด อังคุลิมาละปะริตตัง

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทสวด อังคุลิมาละปะริตตัง

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯถิด


บทสวด อังคุลิมาละปะริตตัง แปล

(หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

-ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ
-มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
-ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
-ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
-ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ
-มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
-ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
-ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
-ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ
-มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
-ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
-ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

...............................................
คัดลอกจาก หนังสือมนต์พิธีแปล
รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ที่มา อังคุลิมาลสูตร , บทสวดอังคุลิมาละปะริตตัง ,อังคุลิมาลปริตรบทชุมนุมเทวดา บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา บทสวดสัมพุทเธ บทสวดนะโมการะอัฏฐะกะ
บทสวดมงคลสุตตัง บทสวดระตะนะสุตตัง บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง บทสวดขันธะปะริตตะคาถา
บทสวดโมระปะริตตัง บทสวดวัฏฏะกะปะริตตัง บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง บทสวดโพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดอะภะยะปะริตตัง บทสวดเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสวดมงคลจักรวาฬใหญ่ คำอาราธนาพระปริตร
บทสวดอังคุลิมาละปะริตตัง      

 กลับสู่หน้าหลัก