๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
แสดงธรรม พิธีพุทธาภิเษก
ณ วัดธรรมาราม ต.ปลาปาก
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
"ศุกข์ถึงธรรม สุขถึงใจ"  
ณ มหาวิทยาสงฆ์นครพนม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
บุญกฐินสามัคคี
วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง
อ.ปลาปาก จ.นครพนม  

๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี  
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม