บทสวดพระปาฏิโมกข์

เหตุสวดปาฏิโมกข์ย่อ

อันตราย ๑๐
  เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องที่ทรงอนุญาตให้เลิกสวดปาฏิโมกข์ได้ โดยให้สวดปาฏิโมกข์ย่อแทน
        มี ๑๐  คือ
            ๑.   ราชันตราย   พระราชาเสด็จมา (เลิกสวดเพื่อรับเสด็จ)
            ๒.   โจรันตราย   โจรมาปล้น (เพื่อหนีภัย)
            ๓.   อัคยันตราย   ไฟไหม้ (เพื่อดับหรือป้องกันไฟ)
            ๔.   อุทกันตราย   น้ำหลากมา (หรือฝนตกเมื่อสวดกลางแจ้ง ; เพื่อหนีน้ำ)
            ๕.   มนุสสันตราย   คนมามาก (เพื่อรู้เหตุหรือปฏิสันถาร)
            ๖.   อมนุสสันตราย   ผีเข้าภิกษุ (เพื่อขับผี)
            ๗.  วาฬันตราย   สัตว์ร้าย เช่น เสือมาในวัด (เพื่อไล่สัตว์)
            ๘.   สิริงสปันตราย   งูเลื้อยเข้ามา (เพื่อไล่งู)
            ๙.  ชีวิตันตราย   มีเรื่องเป็นตาย เช่น ภิกษุอาพาธโรคร้าย (เพื่อช่วยแก้ไข)
            ๑๐. พรหมจริยันตราย   มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ เช่น มีคนมาจับภิกษุ (เลิกเพราะอลหม่าน) ;
 
        อนึ่ง ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเทส ถ้ามีอันตรายเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ไม่ได้บอกอาบัติของตนพ้นคืนไป
ยังไม่ถือว่าปิดอาบัติสารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด อนิยต ๒ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗