บทสวดพระปาฏิโมกข์

บทสวด เสขิยวัตร ๗๕

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.

๑. "ปะริมัณฑะลัง นิวาเสสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. "ปะริมัณฑะลัง ปารุปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. "สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๔. "สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๕. "สุสังวุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๖. "สุสังวุโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. "โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. "โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๙. "นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๐. "นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๑. "นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๒. "นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๓. "อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. "อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๕. "นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๖. "นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๗. "นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๘. "นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๙. "นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๐. "นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๑. นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๒. "นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๓. "นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๔. "นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๕. "นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๖. "นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

ฉัพพีสะติ สารุปปา.

๑. "สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. "ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. "สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๔. "สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๕. "สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๖. "ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. "สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. "สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๙. "นะ ถูปะโต โอมัททิต๎วา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๐. "นะ สูปัง วา พ๎ยัญชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉา เทสสามิ ภิยโย กัม๎ยะตัง อุปาทายาติ สิกขา กะระณียา.

๑๑. "นะ สูปัง วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปต๎วา ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๒. "นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๓. "นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. "ปะริมัณฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๕. "นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะท๎วารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๖. "นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๑๗. "นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๘. "นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๙. "นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๐. "นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๑. "นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๒. "นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๓. "นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๔. "นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๕. "นะ สุรุสุรุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๖. "นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๗. "นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๘. "นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๙. "นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะ เหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓๐. "นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา กะระณียา.

สะมะติงสะ โภชะนะปะฏิสังยุตตา.

๑. "นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. "นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. "นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๔. "นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๕. "นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๖. "นะ อุปาหะนารูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. "นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. "นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๙. "นะ ปัลลัตถิกายะ นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๐. "นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๑๑. "นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๒. "นะ ฉะมายัง นิสีทิต๎วา อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๓. "นะ นีเจ อาสะเน นิสีทิต๎วา อุจเจ อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. "นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติสิกขา กะระณียา.

๑๕. "นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลา นัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๖. "นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

โสฬะสะ ธัมมะเทสะนาปะฏิสังยุตตา.

๑. "นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติสิกขา กะระณียา.

๒. "นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. "นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

ตะโย ปะกิณณะกา.

อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ?
ทุติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา ?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต ตัส๎มา ตุณ๎หี , เอวะเมตัง ธาระยามิ.

เสขิยา นิฏฐิตา.สารบัญ บทสวดพระปาฏิโมกข์
บทสวด บุพพกรณ์และบุพพกิจ บทสวด นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐
บทสวดนำ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวด ปาจิตตีย์ ๙๒
บทสวด ปาราชิก ๔ บทสวด ปาฏิเทสนีย์ ๔
บทสวด สังฆาทิเสส ๑๓ บทสวด เสขิยวัตร ๗๕
บทสวด อนิยต ๒ บทสวด อธิกรณสมถะ ๗