บทสวดคาถาปัฐยาวัตร


 

(คาถาปัฐยาวัตร)

สัทธัมมัญจัสสะ ปูเชมิ กะเร สังฆัสสะ จัญชะลิง ฯ
โย เสฏโฐ ภะคะวา พุทโธ ตัสสะ คุณา อะนันตะกา
สัพเพ คุณาสสะ มะหันตา พุทธะรูปัมปิ ตาทิโน
ยะทา สัพพัญญุตัมปัตโต ตัสสัญญาณัง อะนันตะกัง
ตัง สัพพัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส สา สาธาระณานิ จะ
เวสารัชชานิ จะตัสโส จะตุจัตตาฬีสะ วัตถุกา
สัตตะสัตตะติกาญาณะ- วัตถูนิ อะปะรานิปิ
สัพเพ ญาณัสสะ มะหันตา พุทธะรูปัมปิ ตาทิโน
สีละสะมาธิการุญญะ- วิมุตติ จะ อะนันตะกา
สัพเพ เต พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

โพธิมูลัมหิ สัตตาหัง ยัง ธัมมัง สะมะนุสสะริ
โส ธัมโม พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

เยนะ ญาเณนะ โส สัตถา อะกาสิ ปาฏิหาริยัง
เทวานะ กังขัจเฉทายะ ธาตุกัง พุทธะรูปะกัง
เจติยัง อะนิมิสสัญจะ อะกาสิ ปะฏิปูชิตัง
ปัลลังกะโพธิรุกขัญจะ เยนะ ญาเณนะ โส ชิโน
ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

จังกะเม จังกะมันตัสสะ โย คุโณ ชายะเต ตะทา
โส คุโณ พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

ระตะนาคาระสัตตาเห อะภิธัมมัง อะนุสสะริ
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ
นิโครธะอะชะปาลัมหิ สัตตาเห โส มะหามุนิ
คุณัง อะละภิ โส ตัสสะ พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ
มุจจะลินทัมหิ สัตตาเห โย คุโณ วิชชะติ ตะทา
โส คุโณ พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

ราชายะตะเน สัตตาเห ยัง คุณัง ละภะเต ชิโน
โส คุโณ พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

ปุนาคันตะวา อะชะปาลัง นิสีทิต๎วา อะเทสิตัง
จิตตัง อุปาทะยิ พุทโธ ธัมมักขันเธ อะเสสะโต
สัพเพ เต พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

ตะทา พ๎รัห๎มาปิ อาคันตะวา สัมพุทธัง อะภิวาทะยิ
สัตตานัง อะนุกัมปายะ เทสิตุง ธัมมะมุตตะมัง
ปะฏิญญัง เทติ โส สัตถา พ๎รัห๎มุโน ธัมมะเทสะนัง
โส ธัมโม พุทธะรูปปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ

พาราณะสิมหิ คัจฉันโต ธัมมะจักกัง อะเทสะยิ
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุฯ

อิสิปะตะนะนาเมนะ มิคะทาเย วะสัง ชิโน
ยะสาทิเก กุละปุตเต สะหาเย วะ ปัพพาชิยะ
สัพเพสัง อะนุกัมปายะ อะระหัตตัง อะทาสิ โส
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ฯ

กัปปาสิกันตะรา เขตเต ภัททะวัคเค สะหายะเก
โอวะทิต๎วา ปัพพาเชต๎วา อะระหัตตัง อะทาสิ โส
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง ชินะพิมเพ ปะติฏฐะตุ ฯ

อุรุเวลัง ชิโน คันตะวา อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง
กัต๎วานะ ชะฏิเล ตัตถะ วิเนต๎วา กัสสะปาทิเก
ปัพพาเชต๎วา อะระหัตตัง โส อะทาสิ กะรุณากะโร
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง ชินะพิมเพ ปะติฏฐะตุฯ

สะสาวะโก ชิโน คันตะวา รัมมัง ราชะคะหัง ปุรัง
ราชุยยาเน วะสิต๎วา โส อะภาสิ ธัมมะมุตตะมัง
โส ธัมโม พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนังฯ

อัญเญ จะ พิมพิสารัญจะ วิเนนโต โส มะหามุนิ
ตะถาคะโต สัตถา โลเก ปาเปสิ ผะละมุตตะมัง
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุฯ

กะปิละวัตถุง คันตะวานะ ทะเมตุง ญาตะเก ชะเน
วะราสะเน นิสีทิต๎วา ญาตีนัง มานะเจตะนัง
ญัต๎วา จะ เต ปะสาเทตุง อัพภุคคันตะวา นะเภ ตะเล
จังกะมัง ตัตถะ มาเปสิ วิสุทธัง ระตะนามะยัง
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุ ฯ

นิสีทิต๎วา มะหาวีโร จังกะเม ระตะนามะเย
นิมมิต๎วา พุทธะรูปัง โส อัตตะนา สะทิสัง วะรัง
ปุจฉาเปต๎วา มะหาปัญเห วิสัชเชสิ มะหามะติ
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุฯ

โอตะริต๎วา คะคะณัมหา นิสีทิต๎วา วะราสะเน
ทะเมติ ญาตะเก สัพเพ วันทาเปต๎วา มะหายะโส
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุฯ

ปุนาคันตะวา ราชะคะหัง ลัฏฐุยยาเน วะสัง ชิโน
ปะติฏฐะเปสิ สุทธัตตัง ปะฐะเม ผะละมุตตะเม
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะพิมเพ ปะติฏฐะตุฯ

ตะทา โส สาวัตถิง คันตะวา ตัสสะ เชตะวะนัง อะทา
ปะฏิคคะเหสิ อารามัง ธัมมัง เทเสสิ จักขุมา
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเป ปะติฏฐะตุ ฯ

ยะทา อะกาสิ ภะคะวา ยะมะกัง ปาฏิหาริยัง
คัณฑามพะรุกขะมูลัมหิ สัพพะโลเก อะสาทิสัง
ตะทา ติตถิยะกา สัพเพ ปะลายันติ ทิโส ทิสัง
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเป ปะติฏฐะตุฯ

ปาฏิเหรา วะสานัมหิ วะสันโต ติทะสาละเย
อะภิธัมมัง อะเทเสสิ เทวานัง มาตุยาปิจะ
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูปัมปิ ติฏฐะตุฯ

โอตารัง เทวะโลกัมหา โสปาเณ ระตะนามะเย
ปูชิโต เทวะพ๎รัห๎เมหิ สังกัสสะ นะคะรัง ตะทา
โลกะวิวะระณัง นามัง อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง
ทัสเสสิ ญาณะเตเชนะ เทวะสังเฆ สะมานุเส
เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเป ปะติฏฐะตุฯ

ปัญจะตาฬีสะวัสสานิ ยัตถะ ยัตถะ จะ ชันตุนัง
หิตายะ สุขัตถายะ จะ ยัง ยัง ธัมมะเทสะยิ
โส สัพโพ พุทธะรูปัส๎มิง ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯสารบัญ พิธีพุทธาภิเษก
บทสวดจุดเทียนชัย บทคาถาอินทรวิเชียร
บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทเมตตาพรัหมะวิหารคาถา
บทคาถาปัฐยาวัตร บทสวดดับเทียนชัย


 กลับสู่หน้าหลัก