บทสวด เมตตาพรัหมวิหารคาถาเมตตาพ๎รัห๎มะวิหารคาถา

(พึงสวดต่อท้ายพุทธาภิเษก)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา
ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ มะนุสสานัง ปิโย โหติ
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ เทวะตา รักขันติ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ มุขะวัณโณ
วิปปะสีทะติ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ เมตตายะ ภิกขะเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสา นิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ
กะตีหากาเรหิ อะโนทิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ กะตีหากาเรหิ ทิสายะ
ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา
เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา
เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เทวา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ ฯ อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ
โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสายะ ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมา ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ
สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมาย ทิสายะ ปาณา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ
ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ
ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมาย ทิสายะ ภูตา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณา ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ
อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยา ปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปัจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทักขิณายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ
อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา
ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ
อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ
ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ
อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยา ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เทวา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ
ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ
มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ
วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ ฯ สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ ฯ

อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชต๎วา
อะปีฬะนายะ อุปะฆาตัง วัชเชต๎วา อะนุปะฆาเตนะ สันตาปัง วัชเชต๎วา อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง วัชเชต๎วา อะปะริยาทาเนนะ
วิเหสัง วัชเชต๎วา อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน สุขิโน โหนมา ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ
มา ทุกขิตัตตาติ อิเมหิ อัฏฐะอากาเรหิ สัพเพ สัตตา เมตตายาติ เมตตา ตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโต
สัพพัพ๎ยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ มุจจะตีติ วิมุตติ เมตตา จะ เจโตวิมุตติ จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ
เมตตาพ๎รัห๎มะวิหาระภาวะนา นิฏฐิตาฯ

พระคาถาสวดพระพุทธาภิเษก
และบทสวดต่อท้ายเมตตาพรหมวิหารภาวนา

จบสมบูรณ์


บทสวดพระพุทธาภิเษก (ย่อ)

สารบัญ พิธีพุทธาภิเษก
บทสวดจุดเทียนชัย บทคาถาอินทรวิเชียร
บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทเมตตาพรัหมะวิหารคาถา
บทคาถาปัฐยาวัตร บทสวดดับเทียนชัย


 กลับสู่หน้าหลัก