บทสวดคาถาอินทรวิเชียร


(คาถาอินทรวิเชียร)

กัต๎วานะ พุทโธ วะระพุทธะกิจโจ
ธัมมัง วะรัง อันธะตะมัง วินาสะยัง
ปัตโต วิสิฏฐัง อะนุปาทิเสสัง
ฐะเปสิ พุทโธ วะระพุทธะรูปัง
สะสาสะนัง ปัญจะสะหัสสะมัตตัง
เทวะมะนุสเส ตะระณายะ โอฆา
เตสัญจะ หิตายะ อัตถายะ นาโถฯ

เย เทวา มะนุสสา วา อินทะพ๎รัห๎มา สะมาระกา
โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง เตมิโย นามะ ปัณฑิโต
อะธิฏฐานัง ถิรัง กัต๎วา นิกขัมมะ อิสิ ปัพพะชิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง ชะนะโก นามะ ปัณฑิโต
วิริยัง สุถิรัง กัต๎วา สะมุททัง อะตะรี ตะทา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง สาโม นาเมนะ ปัณฑิโต
มาตาเปติภะโร วะสัง เมตตายะ ปะวะเน ตะทา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง เนมิ นามาสิ ปัณฑิโต
อัส๎มา โลกา ทิวัง คันตะวา ทิพพะกาเมนุโภสิ โส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง มะโหสะโถติ วิสสุโต
นานาปัญเห วิสัชเชสิ เวเทหัสสะ ยะสัสสิโน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง ภูริทัตโต มะหิทธิโก
นาคะโลกัง ชะหิต๎วานะ สีละรักขายะ นิกขะมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง จันทะกุมาระนามะโก
มุญจิต๎วา ยัญญะวาตัมหา ราชา อาสิ มะหาพะโล
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง วิธุโร นามะ ปัณฑิโต
เทเสสิ ปะวะรัง ธัมมัง ราชูนัง สีละรักขะนัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิสัตโต วะ อัม๎หากัง เวสสันตะโร จะ ขัตติโย
มะหาทานัง ปะทัต๎วานะ นิกขันโต นะคะรา ตะทา
วะสันโต อัสสะมัปเท อะทาสิ ปุตตะทาระเก
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เวสสันตะโร มะหาราชา นิกขะมิต๎วา นะคะรา คะโต
รัชชะสุขัง นะภุญชิต๎วา อะทาสิ ระตะนาทิกัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จะวิต๎วานะ ตะโต ราชา อุปปัชชิ ตุสิเต ปุเร
ทิพพะสุขัง อะนุโภนโต จิรัง สัคเค ปะโมทะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จะวิต๎วานะ ตะโต กายา โอกกันโต มาตุกุจฉิยัง
มะหาอัจฉะริยัง อาสิ อาสาฬ๎หะปุณณะมีทิเน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

มาตุกุจฉิคะโต สันโต โมทะยันโต มะหายะโส
ปัลลังเกนะ นิสีทิต๎วา อะภิมุโข วุทิสสะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

นิกขันโต มาตุยา คัพภา โอตะริ ปาทะปังกะเช
วิสาขะปุณณะมีทิเน วะเน ลุมพินินามะเก
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อุตตะราภิมุโข สัตตะปะเท วีติกกันโต มะหายะโส
อะภาสิ อาสะภิวาจัง อัคโค เสฏโฐติอาทินา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

วิญญุปปัตโต มะหาวีโร รัชชะสุขัง อะนุภะวิ
อุยยานา นิกขะมันโต โส อัททะสะ พ๎รัห๎มะนิมมิตัง
สังเวคัง ละภะมาโน โส นิวัตตะติ มะหายะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จะตุตถัง เทวะทูตัง จะ โสมะนัสสัง ปะเวทะยิ
ทิวะสัง ตัตถะ กีฬันโต ปาวิสิ นะคะรัง สุภัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปาสาทัง อะภิรูหันโต นิปัชชิ สัก๎ยะปุงคะโว
นิททัง จะ โอกกะมันตานัง วิรูปัง นาฏะกิตถีนัง
นิพพิชิต๎วา มะหาวีโร นิกขะมิ ปุตตะปัสสิตุง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ทิส๎วานะ ปุตตะสุตตันตัง คันตะวานะ สะยะนันตะกัง
กัปเปต๎วา กัณฐะกัง อัสสัง ปัญญัตตัง วะระสินธะวัง
อารุยหิต๎วา มะหาวีโร นิกขะมิ พุชฌิตุง ตะทา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัต๎วานะ รัชชะสีมัง โส ฐัต๎วา โนมานะทีตีเร
อุยโยเชต๎วา อัสสัง ฉันนัง โมลิง เฉต๎วา มะหายะโส
ขิปิต๎วา อันตะลิกเข โส อะธิฏฐาเนนะ ติฏฐะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อากาเส สุคะตะโมลิง สัมปะฏิจฉิ สุราธิโป
ฐะเปติ เทวะโลกัส๎มิง เทวานัง อะภิปูชิตุง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัพพัชชายะ นะมะนัสสะ สะหาโย ฆะฏิการะโก
อาเนต๎วา อัฏฐะ ปะริกขารัง อะทาสิ มุนิโน ตะทา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

คะเหต๎วา โส มะหาพ๎รัห๎มา นิรัตถัง วะระกาสิกัง
ฐะเปต๎วา พ๎รัห๎มะโลกัส๎มิง พ๎รัห๎มานัง อะภิปูชิตุง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัพพะชิต๎วา มะหาวีโร คันตะวา ราชะคะหะปุรัง
นะคะเร โกลาหะลัง อาสิ พ๎รัห๎มา นาคาติ อาทินา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัสสิต๎วานะ มะหาวีรัง รัญโญ อาจิกขิ มะหาชะโน
เปเสต๎วา ราชะทูตัง โส ปัสสิตัง ธีระมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัณฑะวัสสะฉายะนิสินนัง ภุญชะมานัง มะหายะสัง
คันตะวา ทูตัสสะ วุตเตนะ อัททะสะ มาคะธิสสะโร
นิมันตะยัสสะ รัชเชนะ สักกัจเจนาภิวาทิยะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปะฏิกขิปิ วะรัง รัชชัง รัญญา ทินนัง มะหายะโส
คะหิตะปะฏิญโญ ธีโร ยะทิ พุทโธติ อาทินา
มะมะ สีมัง สะมาคัจฉะ อาทิสี สัก๎ยะปุงคะโว
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อะนุกกะเมนะ โส ธีโร กัต๎วา ทุกกะระการิกัง
สุชาตา ทินนะปายาสัง ภุญชะยิ นะทิยา ตีเร
ปะวาเหต๎วานะ ตัง ปาฏิง ปะฏิโสตัง อะคัญฉิ สา
นิมุชชิ ปาฏิยา เหฏฐา กัสสะปัสสะ มะเหสิโน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โพธิมัณฑัง สะมารุยหะ เทวะคันธัพพะปูชิโต
โสตถิเยนะ ติณัง ทินนัง อะวัตถะริ มะหายะโส
จุททะสะหัตถะปะมาณัง ปัลลังกัง อุกกะมิ ตาวะเท
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัลลังเกต๎วา นิสีทิต๎วา โสภะมาโน มะหายะโส
สัพเพ มาเร ปะราเชต๎วา นิสินโน อัจจะลาสะเน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปะฐะมะยาเม ปัตเต วะ ปุพเพนิวาสะมะนุสสะริ
เอวัง นามัง ปะรินาโย เอวัง โคตโตติ อาทินา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

มัชฌิมะยาเม ปัตเต วะ ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ
ติโรกุฑฑัง ติโรเสลัง ฆะระมัชเฌวะ ปัสสะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัจฉิมะยาเม ปัตเต วะ สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง
ทุททะสัง ปัจจะยาการัง สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เสตารุโณติ วัตตัพเพ สัมโพธิง โส วินายะโก
สัมพุชฌิ ญาณะลังการัง วิสาขะปุณณะมีทิเน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสันติ อาทินา
อุทานัง นิจฉะรันโต โส โลกะนาโถ มะหามุนิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อะนิมมิสเสหิ อักขีหิ ปัลลังกัง โส วิโลกะยิ
อะนิมมิสสัง วะรัง เจติ วุตตัฏฐานัง กะวีหิตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จังกะมันโต มะหาวีโร อันตะเร โพธินิมมิสสัง
จังกะมัง ระตะนัง นามะ วุตตัฏฐานัง มะเหสินา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อะปะรา ตัตถะ มาเปสุง ฆะรัง ระตะนะนามะกัง
นิสีทิต๎วา มะหาวีโร สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง
สัตตัมพิธัง อะภิธัมมัง คัมภีรัง สุขุมันนะยัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

นิโครธัสสะ อะชะปาเล นิสินโน โส มะหามุนิ
วิมุตติง อะนุภะวันโต สัตตาหัง วีตินามะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

มุจจะลินเท นิสินโน โส เทวะพ๎รัห๎มาภิปูชิโต
สะมาธิชัง สุขัง ปิต๎วา สัตตาหัง วีตินามะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ราชายะตะนะมูลัส๎มิง นิสินโน สัก๎ยะปุงคะโว
ผะละสุขัง ระสัง ปิต๎วา สัตตาหัง วีตินามะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ตัตเถวะ โส มะหาวีโร นิสินโน สุชะนัปปิ โย
ปะฏิคคะเหสิ มันถัญจะ ตะปุสสะภัลลิกานิตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โลกะปาละมะหาราชา อาเนต๎วา วะระเสละกัง
อะทังสุ มุนิโน ปัตตัง อะธิฏฐาเนนะ เอกะกัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ธัมมะจักกัง ปะวัตเตนโต คันตะวานะ กาสีนัง ปุรัง
อุปะเกนะ ปะวุตโต โส มาทิโสหัง ชิโน พะระวิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

มิคะทาเย มะหุยยาเน อิสิปะตะนะนามะเก
ธัมมะจักกัง ปะวัตเตสิ นะระสุราภิปูชิโต
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปะวัตติเต วะระจักเก ภุมมา เทวา จะ มานุสา
สาเวสุง อัตตะโน สัททัง พ๎รัห๎มะโลกัง อะคัญฉิ โส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เวยยากะระเณภัญญะมาเน พ๎รัห๎มัฏฐาระสะโกฏิโย
ปิวิงสุ อะมะตัง ปานัง โกณฑัญญะปะมุขา ตะทา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ยะสาทีเก กุละปุตเต วิเนนโต โส มะหามุนิ
ปายาสิ อะมะตัง ปานัง มิคะทาเย อิสิปะตะเน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ภัททะวัคเค กุละปุตเต วิเนนโต สัก๎ยะปุงคะโว
กัปปาสิกันตะรา เขตเต ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปะฏิญญัง โมจะนัตถายะ คันตะวา ราชะคะหัง ปุรัง
พิมพิสารัง วิเนนโต โส ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อุระเวลาทิกัสสะเป ชะฏิเล อัคคิตาปะเน
วิเนนโต นานุปาเยหิ ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ï ปังสุกูลัง กิมิปูรัง คัณหาติ โส มะหามุนิ
คัณหิเต ปะฐะวี กัมปิ สาธุกาโร ปะวัตตะติ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

โปกขะรัญญัง ตะทา ชิโน โธวิ ปังสุกุลัง วะรัง
ปาสาเณ ปัตถะริต๎วานะ สุกขาเปสิ มะหายะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

คัณฑามพะรุกขะมูลัส๎มิง อะกาสิ ทีปะทุตตะโม
ติตถีนัง นิมมะทะนัตถัง ปาฏิเหรัง มะหายะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จังกะมัง มาปะยิ ธีโร อายามะจักกะวาฬะเก
นิสีทิต๎วา มะหาวีโร เทเสสี ธัมมะมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปาฏิเหรัง กะริต๎วานะ จังกะเม ระตะนามะเย
อุคคัญฉิ ตาวะติงสัญจะ เทวะกา สิลุจจะเย
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

สิลาสะเน นิสินโน โข ปัณฑุกัมพะละนามะเก
เตมาสัง เทสะยิ ธัมมัง เทวานัง ปาริฉัตตะเก
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปักกันโต อุตตะระกุรุง ปิณฑัตถายะ มะหามุนิ
ปิณฑะปาตัง คะเหต๎วานะ จันทะวะเน จะ ภุญชะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จิตระนะยัง วินะยันโต วินะเย นะยะกุสะโล
สิกขาปะทัง ปัญญาเปสิ ภิกขูนัง สีละรักขะนัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

วัณเณนโต หิตะจะริยัง อะปัณณะกาทิชาตะกัง
ตัง ตัง ปุคคะละมาคัมมะ เทเสสิ สัก๎ยะปุงคะโว
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อะปัณณะกาทิชาตะกัง ปัญจะสะตัง มะหามุนิ
เทเสสิ อะปิ ปัญญายะ สัตตานัง หิตะการะณา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ติกขัตตุง ลังกาทีปัง โส สัมปัตโต สัก๎ยะปุงคะโว
ทัสเสสิ นาคะนะคะรัส๎มิง ปะทะลักขะณะสัญจิกัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ท๎วิปะเภทัง ติปะเภทัง ปุนะ ติเภทะนัง ตะทา
ยัง ยัง เทวมะนุสสานัง เทเสสิ ธัมมะมุตตะมัง
สัพพันตัง เอกะระสัญจะ นิโรธะระสะสูจิตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ทะวิปะเภทัง ติปะเภทัง ปุนะ ติเภทะนัง ตะถา
ติปิฏะกะมัชชะปาณินา เทสิตาทิจจะพันธุนา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

นิกายัง ปัญจะนะวังคัง สัพพันตัง พุทธะเทสิตัง
ธัมมะขันธัง จะตุราสีติ- สะหัสสัญจะ ตะถา ปุนะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ราหุเล เทวะทัตเต จะ สะมัง เมตตายะ ผะระติ
ปาลิเลยเย ธะนะปาเล สะมะจิตเตนะ ปัตถะริ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

มิจฉาทิฏฐิง พะกัง พ๎รัห๎มัง วินะยันโต มะหามุนิ
ทิฏฐิชาลัง ปะธังสิต๎วา สัมมามัคเค ปัฏฐาปะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

อาฬะวะกัง มะหายักขัง ทุททะมัง ผะรุสัง มุนิ
วีนะยิต๎วา มะหาวีโร โสตามัคคัง ปะทัสสะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ขีณายุกัง สุระอินทัง ละภาเปต๎วานะ วายุกัง
ธัมมะจักขุญจะ ปาเปสิ ปัญหาวิสัชชะเนนะ จะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัญจะจัตตาฬีสะวัสสานิ โพธิยันโต มะหามุนิ
คัณฐันโต ปุปผะทามัง วา ธัมมะวัสสัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

สัมพุทโธ ธะระมาโน วะ สาเธติ มุนิปุงคะโว
อิเม ปัญจะวิเธ กิจเจ ปิณฑะปาตะจะระณาทิเก
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ยะมะกะสาลานะมันตะเร กุสินารายะวัตตะเน
ชะลิต๎วา อัคคิขันโธวะ นิพพุโต โส มะหามุนิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ปัญจะวัสสะสะหัสสานิ สาสะนัง โส ปัฏฐาปะยิ
ขีณาสะวาทิ เขตตัตถัง สัตตานัง สุขะเหตุกัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

จะตุวีสาสังเขยยานิ สัฏฐิญจะ สะตะโกฏิโย
ปาณะสะตะสะหัสสานิ สัมพุทโธ วะ ปะโมทะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

สัพพา ตา ธาตุโย สัตถุ เตสุ เตสุ จะ ปัตถะริ
นะระเทวาทิอัตถายะ ชาติเขตตาทิเกสุ จะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ï พุทธะเวสัง คะเหต๎วานะ โธนะมัตตาวะ ธาตุโย
อัพภุคคันตะวานะ อากาสัง อะกังสุ ปาฏิหาริยัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ธัมมาโสโก มะหาราชา โพธิสาขัง ปะเลขะยิ
มะโนสิลาหะริเตนะ อะธิฏฐาเนนะ สัตถุโน
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

ï พุทธะเวสัง วะ ปัตเตต๎วา สัพพา ตา สัตถุ ธาตุโย
สัมปันนา ฉะหิ รังสีหิ ธัมมะกะถัง ปะวัตเตยยุง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เทวา พ๎รัห๎มา มะหาเตชา สะมาคันวานะ สัพพะโส
สุณิต๎วา สัตถุโน ธัมมัง ปิวิงสุ อะมะตัง ระสัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เตโชธาตุ สะมุฏฐายะ ฌาปะยิ วะระธาตุโย
อุคคัณหิต๎วา เทวะโลกัง อันตะระธายิ อะเสสะโต
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

เทวะคะณา มะหาพ๎รัห๎มา ปัคคัณหิต๎วานะ อัญชะลิง
สาสะนัง อันตะระหิตัง สังเวคัง สัมปะเวเทยยุง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง ฯ

วันทามิ ปะฐะมัง ตัสสะ ปะณิธานัง อะจินติยัง
จักกะวาฬัมหิ สัพเพ เต ชีวะมาเนหิ วัตตูหิ
ทะสันนัง ปาระมีนันตัง ปูริตัฏฐานะมุตตะมัง
ตะโต สาละวะเน รัมเม ชาตัฏฐานะจะรีมะกัง
ฉัพพัสสานิ ปะธานัมหิ กะตัง ทุกกะระการิกัง
อะปะราชิตะปัลลังกัง พุทธะคุเณ ตะถา วุตตัง
จุททะสะ พุทธะญาณัญสะ อัฏฐาระสะ อาเวณิกัง
ปูเชมิ ทะสะพะลัญญาณัง จะตุเวสารัชชะมุตตะมัง
อาสะยานุสะยัญญาณัง อินท๎ริยานัง ปะโรปะริยะ
ยะมะกัง ปาฏิหารัญจะ ญาณะสัมปะยุตตัมปิ จะ
มะหากะรุณาสะมาปัตติ- ญาณะมัณฑะวะรัง นะเม

สา สาธาระณะญาเณนะ นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
ตะโต จะ สัตตะสัตตาเห ธัมมัง สัมมะสิตัง นะเม
พ๎รัห๎มุนา ยาจิตัฏฐานัง ธัมมัง เทเสตุมุตตะมัง
อิสิปะตะเน มิคะทาเย ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
ตะโต เวฬุวะนารามัฏ- ฐานัญจะ ปูชะยามะหัง
ตะโต เชตะวะนัง รัมมัง จิระวุฏฐัง มะเหสินา
อะสาธาระณะมัญเญสัง ยะมะกะปาฏิหาริยัง
ปาริฉัตตะกะมูลัมหิ อะภิธัมมัญจะ เทสะนัง
สังกัสสะ นะคะรัทวาเร เทโวโรหะณะกัมปิ จะ

ตะโต จะ หิมะวันตัส๎มิง มะหาสัทธัมมะเทสะนัง
จุตตาเนตานีฐานานิ นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
จะตุราสีติ สะหัสเสหิ ธัมมักขันเธหิ สัตตะหิ
ปิฏะกัตตะยัง ยะถาวุตตัง วิวิธัง ปูชะยามะหัง
มารัสสะ อัตตะโน อายุ- สังขาระสัชชะนัง นะเม
กุสินารายะ มัลลานัง ยะมะกะสาลานะมันตะเร
ปะณิธานัมปิ ปัฏฐายะ กะตะกิจจะมะเสสะโต
นิฏฐาเปต๎วานะ โส สัพพัง ปะรินิพพายะ นาสะโว
เอวัง นิพพายะมานัสสะ กะตะกิจจัสสะ ตาทิโน
วิคะตา มะหากะรุณา สายัง นิพพายิ กิญจิปิ

ธัมโม จะ วินะโย เจวะ เทสิโต สาธุกัง มะยา
มะมัจจะเยนะ โส สัตถา ธาตุญจาปิ สะรีระชัง
อะปะราชิตะปัลลังกัง โพธิรุกขัญจะ อุตตะมัง
มะมัจจะเยนะ โส สัตถา อะนุชานิ มะหามุนิ
มะมัฏฐาเน ฐะเปต๎วานะ ธาตุโพธิญจะ ปูชิตุง
อะนุชานามิ ตุมหากัง สาธะนัตถัง สิวัง วะรัง
ตัส๎มา หิตัสสะ สะธัมมัง อุคคัณหิต๎วา ยะถา ตะถา
โย ตัง เทสะยิ สัมพุทโธ นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
ตัส๎มา สาสะมัตตัมปิ ชินะธาตุ อะเสสะยิ
วิติณณะจักกะวาฬัมหิ นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
ปะรัมปะราภะตานัมปิ ชะยะมะหาโพธิ รุกขะโต

สัพเพ สัมโพธิรุกขานัง นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
ยัง ปะริภุญชะยิ ภะคะวา ปัตตะจีวะระมาทิกัง
สัพพัง ปะริโภคะธาตุง นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
ยัตถะ ยัตถะ สะยิโต โส นิสินโน จังกะมีปิ วา
ปาทะลัญฉะนะกัง กัต๎วา ฐิโต นัต๎วานะ ปูชิเย
นะ สัญชานันติ เย พุทธัง เอวะรูโปติ ญาตะเว
กะตันตัง ปะฏิมัง สัพพัง นัต๎วานะ ปูชะยามะหัง
เอวัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจาปิ อะนุตตะรัง
จักกะวาฬัมหิ สัพเพหิ วัตถูหิ ปูชะยามะหันติฯ

ภะคะวะโต รูปะกายะ โถมะนาพุทธาภิเสกะคาถาสะมัตตา ปะริปุณณาติ ฯ

(จบภาคปลาย)

จบพระคาถาพุทธาภิเษกเพียงเท่านี้ ฯ

สารบัญ พิธีพุทธาภิเษก
บทสวดจุดเทียนชัย บทคาถาอินทรวิเชียร
บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทเมตตาพรัหมะวิหารคาถา
บทคาถาปัฐยาวัตร บทสวดดับเทียนชัย


 กลับสู่หน้าหลัก