คาถาจุดเทียนไชยพิธีเมื่อพราหมณ์อ่านโองการเสร็จ ก็ให้กราบอาราธนา
ประธานในพิธีจุดเทียนชัย เทียนมงคล เทียนพุทธาภิเษก
พระธรรมพิธี ๔ รูป สวดคาถาจุดเทียนชัย

คาถาจุดเทียนไชยพิธี

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร

สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา

อันตะรายา จะ นัสสันตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต


จากนั้น พระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพุทธาภิเษกก็จะเริ่มสวดพุทธาภิเษก จนได้เวลาอันสมควรแล้วก็หยุด
ชีพราหมณ์ที่มาร่วมพิธีก็เริ่มสวดพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ จนครบกำหนดที่สัญญากันไว้ แล้วจึงหยุด
พระผู้สวดพุทธาภิเษกก็จะเริ่มสวดต่อไปสลับกันกับชีพราหมณ์ จนจบดังนี้

สารบัญ พิธีพุทธาภิเษก
๑.บทสวดจุดเทียนชัย ๔.บทคาถาอินทรวิเชียร
๒.บทสวดคาถาพุทธาภิเษก ๕.บทเมตตาพรัหมะวิหารคาถา
๓.บทคาถาปัฐยาวัตร ๖.บทสวดดับเทียนชัยเทียนและธูปในพิธี
๑. เทียนชัย ๑ เล่ม สูงเท่าตัวเจ้าภาพ หรือสูงเท่าพระประธาน ใช้ผึ้งแท้น้ำหนักเท่าอายุเจ้าภาพ
หรือเท่าพระชนมายุของพระพุทธเจ้า เฉลี่ยปีละ ๑, ใส้เทียนนับให้ได้ ๘๐ เส้น เท่ากับพระชนมายุของพระพุธเจ้าเช่นกัน

๒. เทียนมงคล สูงเท่ากับความยาววัดโดยรอบศรีษะเจ้าภาพ ใช้ผึ้งหนักเล่มละ ๙ บาท, ใส่ใส้เล่มละ ๔๕ เส้น ๒ เล่ม
ตั้งใส่เชิงเทียนใหญ่ วางลงตั้งไว้ในโอ่งน้ำมนต์ ๒ โอ่ง, ที่ตั้งอยู่สองข้างตู้เทียนชัย

๓. เทียนวิปัสสี
๒ เล่ม ความยาววัดเล่มละ ๑ ศอก ใส้เทียน ๔๕ เส้น ตั้งใส่เชิงเทียนวางไว้ตู้เทียนชัย
พร้อมแจกันดอกไม้ ๑ คู่, ถางธูป ๑ อัน, ธูปหอม ๓ ดอก

๔. เทียนนพเคราะห์ ๓ เล่ม หนักเล่มละ ๑ บาท ใช้เทียนผึ้งธรรมชาติก็ได้ สำหรับจุดที่โต๊ะบวงสรวง

๕. เทียนน้ำมนต์ ๑๐๘ เล่ม ใส่พาน ๔ ใบ, แบ่งเทียนใส่พานสี่ใบเท่า ๆ กัน นำไปวางไว้ตามโอ่งน้ำมนต์ ๔ โอ่ง,
เพื่อจุดเวลาพระสวดพุทธาภิเษก

จำนวนพระที่นิมนต์ในงานพุทธาภิเษก

๑. พระเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป
๒. พระสวดพุทธาภิเษก ๒ ชุด ชุดละ ๔ รูป,รวม ๘ รูป
๓.พระนั่งปรก ๒ ชุด ชุดละ ๔ รูป

(คัดลอก จากหนังสือมรดกอีสาน)บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘    

 กลับสู่หน้าหลัก