รายชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
จำนวน   24   แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด มติ มส
แห่งที่ 1
วัดมรุกขนคร ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่ 2
วัดป่ามหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่ 3
วัดน้อยโพธิ์คำ ในเมือง เมือง นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 4
วัดภูพานอุดมธรรม นาแก นาแก นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 5
วัดพุทธสีมา ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 6
วัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 7
วัดยอดแก้ว นาทม นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 8
วัดธาตุศรีคุณ นาแก นาแก นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 9
วัดศรีสุมังค์ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 10
วัดนายาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 11
วัดพนอมทุ่ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 12
วัดบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 13
วัดศรีบุญเรือง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 14
วัดบ้านพะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 15
วัดสระแก้ว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 16
วัดพระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 17
วัดนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 18
วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 19
วัดประชาสามัคคี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 20
วัดนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 21
วัดทุ่งศรีมงคล พุ่มแก นาแก นครพนม ที่ 28/2551
แห่งที่ 22
วัดโพธิ์เจริญ นาเลียง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 23
วัดสุมงคล วังยาง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 24
วัดป่าประชาสันติ โคกสี วังยาง นครพนม ที่ 12/2553

จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดนครพนม
796
วัด
มหานิกาย
709
วัด
ธรรมยุต
90
วัด
จีนนิกาย
-
วัด
อนัมนิกาย
-
วัด
พระอารามหลวง
1
วัด
มหานิกาย
1
วัด
ธรรมยุต
-
วัด
วัดราษฎร์
795
วัด
มหานิกาย
705
วัด
ธรรมยุต
90
วัด
จีนนิกาย
-
วัด
อนัมนิกาย
-
วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่
รายชื่ออำเภอ จังหวัดนครพนม จำนวนวัด/มหานิกาย จำนวนวัด/ธรรมยุต รวมทั้งสิ้น จำนวน/วัด
1
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
117
17
134
2
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
74
7
81
3
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
84
5
89
4
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
80
8
88
5
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
26
3
29
6
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
42
10
52
7
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
16
5
21
8
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
52
14
66
9
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
57
5
62
10
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
61
5
66
11
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
43
10
53
12
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
54
1
55
  รวม  
706
90
796

ที่มา http://npm.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ๒๔ แห่ง
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดนครพนม
จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม