คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
( ก่อนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ต้องภาวนาด้วย นะโม ๓ จบก่อนเสมอ)

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

( ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ )

คำอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

( ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ )

คำอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสัทธิยา
สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

คำอาราธานาธรรม

พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

คำอาราธนาธรรมพิเศษ

จาตุททะสี ปัณณะระสี ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี
กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลักขิตา
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง โสตุง อิธะ สะมาคะตา
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา อัฏฐิกัตวา สุณาตุ ตันติ ฯ

( ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสี ถ้า ๑๔ ค่ำ ว่า จาตุททะสี )

คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
( ยกมือไหว้พระพุทธว่า) สาธุ พุทธัง วันทามิ
( ยกมือไหว้พระธรรมว่า) สาธุ ธัมมัง วันทามิ
( ยกมือไหว้พระสงฆ์ว่า) สาธุ สังฆัง วันทามิ

คำอธิษฐานเมื่อจบของต่าง ถวายพระ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ
เม อะนาคะเต กาเล

คำอาราธนาพาหุง
(๑) อุกาสะ อุกาสะ สาธุโน ภันเต ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ
สัทธัมมะเทสะนัง ยาจามะ ฯ วิปัตติ ปัตตัง ปะฏิคัณหามะ ฯ

(๒) โอกาสะ สันโน ภันเต ทักขันจะ วะรัญจะ สา ธัมมะเทสะนา ยาจามะ
อะธิ ปัสสะติ โนทานัง อะนุตตะริสสามะ.

คำอาราธนาพาหุง (นิมนต์ให้พระสวดบาตร)
( นิยมใช้เฉพาะในภาคใต้)

อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ทุติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ตะติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ

คำอธิษฐานก่อนตักบาตร

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ อะนาคะเต กาเล.
ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ขอถวายพระพุทธ
ขอบูชาพระธรรม น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ ด้วยจิตจำนง
มุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร
ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

คำเวรข้าว(อีสาน)
อิมัสมิง ฐาเน อิมานิ ภิกขานิ สะสูปะพะยัญชะนานิ สะอุทะกานิ สัพพะคิลานะเภสัชชะนานิ
สะจิตตะ(ปุริสะ = ชาย, อิตถี = หญิง)....มะระณานิ สัพพะโภชะนะอาหารานิ นิยยาเทมิ

คำอาราธนาพระเครื่อง

พุทธัง อาราธะนานัง
ธัมมัง อาราธะนานัง
สังฆัง อาราธะนานัง
พุทธัง ปะสิทธิ เม
ธัมมัง ปะสิทธิ เม
สังฆัง ปะสิทธิ เม

คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย

อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิ


คำอาราธนาเทวดา
.....อุกาสะ อุกาสะ ปวงข้าทั้งหลาย พร้อมทั้งหญิงชายน้อยใหญ่.....
ขออาราธนายังเทพยดาเจ้าทั้งหลาย....อันได้เฝ้าได้รักษา
ทั่วทั้งโลกแห่งโลกา ในวัดวาศาสนา ในภูผาและฮ่องห้วย
พร้อมด้วยเหวเขา ทุกแถวเถาเถื่อนถ้ำ ทุกท่าน้ำวังปลา
ในศาลาขวางเขต ในประเทศนานา ในรุกขาแห่งต้นไม้
ในที่ใกล้และที่ไกล ทั้งภายในและภายนอก ทั่วทุกขอบจักวาฬ
มีทุกทิศพระวิหาร ในนิเวชสถาน ในวิมานแห่งปราสาท
ในอากาศเวหา ในภูผาแม่น้ำใหญ่ เทพยดาเจ้าองค์ใด
ใจใสด้วยศรัทธา ขอเชิญมาร่วมอนุโมทนา
ในการ........................................กับปวงข้าทั้งหลายเทอญฯ

ป่าวเทวดาก่อนทำบุญใส่บาตร
อุกาสะๆ สุนันตุ โภนตุ เย เทวา สังฆะสะมาคะตา
ดูราท่านฝูงหมู่เทวดาทั้งหลาย อันอยู่รักษาวัดวาอารามบ้านเมืองเฮือนซานสถานที่นี้ จงลงมาชมยังกัปปิยะทานแห่งฝูงข้าทั้งหลาย ฝูงข้าทั้งหลายทั้งหญิงชายและใหญ่น้อย ทั้งข่อยข้าและทาสีทั้งกุมาราและกุมารีทั้งเศรษฐีและท่วยข้า
ถ่วนหน้าหมู่ชาวเมืองมีใจเฮืองล่ำยิ่ง ทุกสิ่งพร้อมนำพา เอากันมาใส่บาตร
ขอแก่เทพดาเจ้าทั้งหลาย จงลงมารับเอายังกัปปิยะทานแห่งฝูงข้าทั้งหลาย
ฝูงข้าทั้งหลายได้ค้ำจังหันและขันหมากได้อุปัฏฐากในฮีตครองธรรม
จงลงมาจำนำยังกัปปิยะทานแห่งฝูงข้าทั้งหลาย ฝูงข้าทั้งหลายมีของทานเล็กน้อย
บ่อมีใจเครียดคล้อยเมามัว แปะใส่หัวทานทอดใจเกลี้ยงปลอดใสดี
ขอแก่นางธรณีเจ้าทั้งหลาย กับทั้งนายกุมพันและกุมพลทั้งสี่ ทุกที่พร้อมอินทร์พรหม
จงลงมาชมยังกัปปิยะทานแห่งฝูงข้าทั้งหลาย ฝูงข้าทั้งหลายได้ป๋ายเอาข้าวขาวๆ ใส่โอลายสองมือป๋ายใส่บาตร ขอให้ตัดเสียเสี้ยงยังความทุกข์ ขอให้ถึงสุขสามประการ
ขอถึงนิรพานเป็นที่แล้ว ขอถึงยอดแก้วอรหันตา หายโศกแล้วเข้าสู่นิรพานหมดทุกตนทุกคนก็ข้าเทอญ
(ปัตติ ปัตตัง อะหัง นาคัง ปูชามะ)

คำเวรห่อข้าวน้อย

อิมัสมิง เขตเต อัสสมิง อาราเม อิมานิ อาหารานิ สะปะริวารานิ
เปตานัง ญาตะเกหิ กิญจิ อะละภิสสันติ สะกะฆะรัง อาคะตานัง
มาตาปิตุ อาทีนังจะ ญาตะกานัง อากิระตานัง
เอถะตานิ คะเหตะวา สุคะติง คัจฉะถะ

อาหาร คาวหวาน เหล่านี้ ที่มีอยู่ในนานี้ เเละที่มีอยู่ในอารามโน้น ลูกหลาน
ได้กระทำมาให้ ลูกหลาน ขออัญเชิญดวงวิญญาณ ผู้เป็นบิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ลุงป้าอาว อา น้าบ่าว ลูกหลาน เหลน โหลน และญาติๆ
ของผู้ข้า ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ จงมารับเอาสิ่งของเหล่านี้
ไปรับประทาน เมื่อรับแล้ว มื้ออื่นจงมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ลูกหลาน
จะทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนบุญกุศล ไปหา เมื่อรับ แล้ว ถ้ามีทุกข์
ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุข ขอให้มีสุข ยิ่งๆขึ้นไปด้วย เทอญ
คัจฉะ ตาตะสุคะติง คัจฉะ อัมมา สุคะติง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.บทสวดวันมาฆบูชา บทสวดวันวิสาขบูชา บทสวดวันอาสาฬหบูชา บทสวดธรรมจักร
บทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทสวดพุทธมนต์
 กลับสู่หน้าหลัก