คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
( ก่อนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ต้องภาวนาด้วย นะโม ๓ จบก่อนเสมอ)

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

( ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ )

คำอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

( ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ )

คำอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสัทธิยา
สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

คำอาราธานาธรรม

พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

คำอาราธนาธรรมพิเศษ

จาตุททะสี ปัณณะระสี ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี
กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลักขิตา
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง โสตุง อิธะ สะมาคะตา
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา อัฏฐิกัตวา สุณาตุ ตันติ ฯ

( ถ้าวันพระ ๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสี ถ้า ๑๔ ค่ำ ว่า จาตุททะสี )

คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
( ยกมือไหว้พระพุทธว่า) สาธุ พุทธัง วันทามิ
( ยกมือไหว้พระธรรมว่า) สาธุ ธัมมัง วันทามิ
( ยกมือไหว้พระสงฆ์ว่า) สาธุ สังฆัง วันทามิ

คำอธิษฐานเมื่อจบของต่าง ถวายพระ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ
เม อะนาคะเต กาเล

คำอาราธนาพาหุง
(๑) อุกาสะ อุกาสะ สาธุโน ภันเต ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ
สัทธัมมะเทสะนัง ยาจามะ ฯ วิปัตติ ปัตตัง ปะฏิคัณหามะ ฯ

(๒) โอกาสะ สันโน ภันเต ทักขันจะ วะรัญจะ สา ธัมมะเทสะนา ยาจามะ
อะธิ ปัสสะติ โนทานัง อะนุตตะริสสามะ.

คำอาราธนาพาหุง (นิมนต์ให้พระสวดบาตร)
( นิยมใช้เฉพาะในภาคใต้)

อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ทุติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ตะติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ

คำอธิษฐานก่อนตักบาตร

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ อะนาคะเต กาเล.
ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ขอถวายพระพุทธ
ขอบูชาพระธรรม น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ ด้วยจิตจำนง
มุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร
ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

คำเวรข้าว(อีสาน)
อิมัสมิง ฐาเน อิมานิ ภิกขานิ สะสูปะพะยัญชะนานิ สะอุทะกานิ สัพพะคิลานะเภสัชชะนานิ
สะจิตตะ(ปุริสะ = ชาย, อิตถี = หญิง)....มะระณานิ สัพพะโภชะนะอาหารานิ นิยยาเทมิ

คำอาราธนาพระเครื่อง

พุทธัง อาราธะนานัง
ธัมมัง อาราธะนานัง
สังฆัง อาราธะนานัง
พุทธัง ปะสิทธิ เม
ธัมมัง ปะสิทธิ เม
สังฆัง ปะสิทธิ เม

คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย

อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิบทสวดวันมาฆบูชา บทสวดวันวิสาขบูชา บทสวดวันอาสาฬหบูชา บทสวดธรรมจักร
บทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดคาถาพุทธาภิเษก บทสวดพุทธมนต์
 กลับสู่หน้าหลัก