คำไหว้พระธาตุพนม

 


คำไหว้พระธาตุพนม

คำไหว้พระธาตุพนม ๑๐ ทิศ
การไหว้พระธาตุพนมหรือ พระอุรังคธาตุ(ธาตุหัวอก) ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จังหวัดนครพนมนี้
นักปราชญ์ท่านบัญญัติคำบูชาไหว้ทั้ง ๑๐ ทิศ วิธีไหว้ว่า นะโม ฯลฯ ๓
จบก่อนแล้วค่อยว่าคำบูชาไปทีละทิศ และกราบไปทิศละครั้ง ดังนี้

๑.คำไหว้ทิศบูรพา
ปุริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๒.คำไหว้ทิศอาคเนย์
ปุริมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๓.คำไหว้ทิศทักษิณ
ทักขิณายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๔.คำไหว้หรดี
ทักขิณายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๕.คำไหว้ทิศปัจจิม
ปัจฉิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๖.คำไหว้ทิศพายัพ
ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๗.คำไหว้ทิศอุดร
อุตตะรายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๘.คำไหว้ทิศอีสาน
อุตตะรายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๙.คำไหว้ฐานพระธาตุ
เหฏฐิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๑๐.คำไหว้ยอดพระเจดีย์
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

คำไหว้พระธาตุพนม
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ 
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ 
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอดพระธาตุพนม (ยอดฉัตรทอง)
เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
ประวัติวัดพระธาตุพนม สถูปอิฐเดิมพระธาตุนม        ภาพเก่าพระธาตุพนม      ศิลปะสถาปัตยกรรม
คำบูชาพระธาตุพนม ๑๐ ทิศ พระธาตุพนมล้ม ๗ พระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุประจำปีเกิด

 กลับสู่หน้าหลัก