บทสวดมนต์ข้ามปี

วิธีบวชชี
ผู้ประสงค์จะบวชชี ทั้งแบบปลงผม และไม่ปลงผม (ถ้าแบบปลงผม ก็ปลงผมก่อน)
นุ่งห่มชุดขาว ถือเครื่องสักการะเข้าไปหาพระสงฆ์ กราบ ๓ ครั้ง
กล่าวคำขอบวชดังนี้

คำขอบวชชี

เอสาหัง ภันเต ,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ,   ตัง   ภะคะวันตัง  
สะระณัง คัจฉามิ ,   ธัมมัญจะ   ภิกขุสังฆัญจะ ,   ปัพพัชชัง   มัง   ภันเต ,  
สังโฆ   ธาเรตุ   อัชชะตัคเค   ปาณุเปตัง ,   สะระณัง   คะตัง

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว   กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย
ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ

คำอาราธนาศีล ๘ (แบบ ๑ คน)

อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ

คำอาราธนาศีล ๘ (แบบ ๒ คนขึ้นไป)

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจาม

นมการคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
( พระท่านว่า ) ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ( รับว่า ) อามะ ภันเต .

คำสมาทานศีล ๘
๑ . ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒ . อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓ . อะ พ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔ . มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕ . สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๖ . วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗ . นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ
ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๘ . อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง )

คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก