บทสวดมนต์

คำไหว้พระจุฬามณี (ฉบับย่อ)

๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อข้าจะดับจิตลง อย่าให้ไหลหลง ขอให้จิตจำนง
ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์, ข้าจะไปนมัสสการ
พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ


๒. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์....ฯ

๓. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆะเจ้า ของพระพุทธองค์...ฯ

(หมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนเฉพาะหัวข้อ........ นอกนั้นเหมือนกัน)

คำไหว้พระจุฬามณี (ฉบับเต็ม)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน  
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์  
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน  
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์  
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน  
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์  
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ


บทสวอนัตตลักขณสูตร บทสวดมหาสมัยสูตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔
บทสวดอาทิตตปริยายสูตร บทสวดปัพพโตปมคาถา บทสวดเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน
บทสวดพุทธมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดพระภิกขุปาฏิโมกข์ บทสวดยอดมุข
บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดพุทธาภิเษก พิธีบรรพชาอุปสมบท บทอนุโมทนาวิธี


 กลับสู่หน้าหลัก