บทสวดมนต์ข้ามปี

การสมาทานศีลด้วยตนเอง

หากจะสมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอสมาทานจากพระ
ให้เริ่มต้นตั้งแต่ การกล่าว คำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวปุพพภาคนมการ
กล่าวไตรสรณคมน์ คำสมาทานศีล ตามลำดับ ดังนี้

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ปุพพภาคนมการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.  ( กล่าว ๓ ครั้ง)  

ไตรสรณาคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ๕
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง)

คำสมาทานศีล ๘
๑ . ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒ . อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓ . อะ พ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔ . มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕ . สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๖ . วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗ . นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ
ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๘ . อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง )

คำลาสิกขา แม่ชี - พราหม     วิธีบวชชี
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
 กลับสู่หน้าหลัก