คณะจาริกแสวงบุญ อินเดีย เนปาล
โดยคณะของ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เดินทางวันที่ ๑๗ - ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๔๒

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ,
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย มีโอกาสได้ติดตาม
จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ ๒๕๔๒

คณะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ถ่ายภาพวัดพระเชตวัน

คณะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ถ่ายภาพวัดพระเชตวัน


คณะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ร่วมทำบุญที่วัดไทยกุสินารา


คณะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ร่วมทำบุญที่วัดไทยกุสินารา


คณะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ร่วมทำบุญที่วัดไทยกุสินารา


พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน


เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน


สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา


พระคันธกุฎี ของพระพุทธเจ้า ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า บนภูเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์


ลงภูเขาคิชฌกูฏ


ที่พุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้


สามเณรพลชัย ไชยราช ติดตามหลวงปู่ฯ


รอขึ้นรถไฟไปพุทธคยา


ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม


สถานที่ปฐมเทศนาป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี


สถานที่ปฐมเทศนาป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี


สถานที่ปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี


เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน


เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน


เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน


เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย พระครูภาวนาสุตาภรณ์


คณะผู้ติดตามหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ไปแสวงบุญที่อินเดีย


หมอนวดชาวอินเดีย


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


ถ่ายภาพกับคณะสงฆ์ไทย ที่ประเทศอินเดีย


หลวงปู่มหาฤษี (พระไทย ที่อินเดีย)

ประมวลภาพ พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)